Fordypning i intensivsykepleie, del 1
2016-2017 - MIN4000 - 15sp

Anbefalt forkunnskap

Bygger på bachelor i sykepleie eller tilsvarende 

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Viser inngående kunnskap om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og eller/kritisk sykdom
 • Viser kunnskap om mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • Viser kunnskap om pårørendes opplevelser og behov
 • Viser kunnskaper og viser forståelse for prosedyrer og medisinsk teknisk utstyr som benyttes i avdelingen
 • Viser kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
 • Viser inngående kunnskaper om spesialsykepleie, funksjon, ansvar og pasientmålgruppe for intensivsykepleie
 • Viser kunnskaper om kliniske prosedyrer innen intensivsykepleie.
 • Viser inngående kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
 • Viser kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av den akutt kritisk syke pasienten

 Ferdigheter

 • Tar utgangspunkt i  intensivpasientens og pårørendes opplevelse av situasjonen og  kommuniserer, samhandler, informerer, veileder og støtter både pasient og pårørende ut fra individuelle behov med veiledning
 • Planlegger og administrere eget arbeid og læresituasjoner med veiledning
 • Dokumenterer intensivsykepleie på en forsvarlig måte
 • Tar utgangspunkt i pasient og pårørendes opplevelse av situasjonen for identifisering av spesielle behov og ressurser
 • Observerer og tolker pasientens signaler på sykdom, smerte og lidelse med veiledning
 • Tar delansvar i å identifisere, planlegge, iverksette, begrunne og evaluere intensivsykepleie på bakgrunn av praktiske og teoretiske kunnskaper
 • Assisterer ved prøver og undersøkelser
 • Viser evne til å gi omsorg til intensivpasienten gjennom det gode stell, med fokus på eget håndlag og kunnskap
 • Håndterer det mest vanlige medisinsk teknisk utstyr som brukes i avdelingen med veiledning
 • Utfører de mest vanlige prosedyrer som gjøres i intensivavdelingen med veiledning
 • Anvender hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen

Generell kompetanse

 • Er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål
 • Oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner
 • Reflekterer over egen praksis, integrerer og bruker teori i alle aspekter av fagutøvelsen
 • Utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
 • Identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner
 • Kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
 • Samarbeider med kollegaer og andre yrkesgrupper

Emnets temaer

Å være akutt kritisk syk

Funksjons og ansvarsområder

Pasientsikkerhet og teamarbeid

Pasient og familiesentrert pleie og behandling

Systematisk observasjon og vurdering

Kliniske prosedyrer I Intensivsykepleie

Medisinsk utstyr

Medikamentregning

Generell kirurgi

Anestesiformer

Pre-per og postoperative sykepleie

Sykepleie til utvalgte pasientgrupper

Hygiene og mikrobiologi

Etisk og juridisk ansvarlighet

Dokumentasjon og informasjonsteknologi

Pedagogiske metoder

Essay

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Seminar

Veiledet praksis

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått. Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen. 

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

studenten vurderes av veiledere fra praksis i samarbeid med ansvarlig faglærer fra høgskolen

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny praksisperiode etter høgskolens reglement for praksisstudier

Obligatoriske arbeidskrav

Fagnotat i etikk og juss m/seminar

Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt og sluttvurdering i praksisstudiet

Hospiteringsrapport levers i Fronter etter hospiteringspraksis

OSCE test

Læremidler

Brinchmann, B. S. (2012).Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. 259 s.

Lov 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient og brukerrettigheterhttp://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html (lest 03.11.2012)

Lov 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html (lest 03.11.2011)

Lov 1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html (lest 03.11.2011)

Lov 2005-06-17 nr 62:Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv(arbeidsmiljøloven)

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

Molven, O. (2012).Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal juridisk. 267 s.

Norsk sykepleierforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler. Oslo: Norsk sykepleierforbund. 44 s. https://www.nsf.no/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf

NSFLIS (2002). Funksjonsbeskrivelse for intensivsykepleiere. https://www.sykepleierforbundet.no/portal/page/portal/NSF/VisArtikkel?p_document_id=125359&p_sub_doc_id=125359.    

Stubberud, D.-G. (2013).Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk. 244 s

NAF & NSFLIS. (2014).Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge. Norsk anestesiologisk forening

Norsk sykepleieforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere, 23 okt 2014. 37 s.

            

Opdahl, Helge (2008) Oksygentransport og oksygeneringssvikt.  Oslo: AGA

 

Stubberud, D.-G. & Gulbrandsen, T. (2015). Intensivsykepleie. 3. utg. utg. Oslo, CappelenDamm.

 

Stokland, O. (2015). Kardiovaskulær intensivmedisin. 3. utg. utg. Oslo, Cappelen Damm akademisk.

 

Andersen, B. M. (2015). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Bergen, Fagbokforl.

 

Ræder, J. (2009).Anestesiologi.En innføringsbok. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Erstatter

vpaio01 første veiledet praksis intensivsykepleie

Supplerende opplysninger

I tillegg til oppgitt litteratur vil det tilkomme fag og forskningsartikler og selvvalgt litteratur