Fordypning i operasjonssykepleie, del 1
2016-2017 - MOP4000 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Viser kunnskap om pasienters psykososiale og eksistensielle behov ved akutt og eller/kritisk sykdom
 • Viser kunnskap om mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • Kjenner igjen ulike former for stress og mestringsmekanismer og ivareta den akutt og/eller kritisk syke pasienten og pårørende i forhold til dette.
 • Viser inngående kunnskaper om sentrale kliniske prosedyrer innen operasjonssykepleie.
 • Viser inngående kunnskap om de vanligste medikamentene som er relevant for egen spesialitet
 • Viser kunnskap om etiske og juridiske rammer for behandling og pleie av den akutt kritisk syke pasienten
 • Viser kunnskap om grunnprinsipper i pasientsikkerhetstenkning og teamarbeid
 • Viser inngående kunnskap innen mikrobiologi og hygiene
 • Viser inngående kunnskaper om og forståelse for operasjonssykepleiers arbeidsoppgaver, rolle, funksjon, ansvar og ulike pasientmålgrupper.
 • Viser kunnskap om og kan forsvarlig håndtere aktuelle medikamenter
 • Viser kunnskaper om hygieniske og aseptiske prinsipper i forhold til infeksjonsforebygging og smittespredning.
 • Viser kunnskaper om ulike aktuelle instrumenter, deres bruksområder og vedlikehold innen aktuelt fagfelt
 • Viser inngående kunnskaper om sterilsentralfunksjonen og den helhetlige operasjonssykepleien i forhold til dette.
 • Viser kunnskaper om det mest vanlige medisinsk- tekniske utstyret som benyttes i avdelingen

 

Ferdigheter

 • Anvender kunnskap i forhold til observasjon, vurdering, planlegging, tiltak og evaluering overfor den akutte kritiske pasienten og kan utføre en helhetlig operasjonssykepleie i samhandling med veileder
 • Anvender og har kunnskaper om forsvarlig anvendelse av ulike dokumentasjonsformer og rapportere den utførte sykepleien i samarbeid med praksisveileder
 • Utfører flere «deloppgaver» som for eksempel klargjøring av operasjonsfelt, sikre sterilt felt og forebygge risikofaktorer ved leiring og hypotermi etc. med mest mulig selvstendighet under veiledning
 • Benytter seg av avdelingens prosedyrer for aktuelt fagfelt på en forsvarlig måte under veiledning
 • Tar utgangspunkt i operasjonspasientens og pårørendes opplevelse av situasjonen og kommunisere, samhandle, informere, veilede og støtte både pasient og pårørende ut fra individuelle behov med veiledning
 • Anvender målrettet kommunikasjon overfor kollegaer, og andre aktuelle kommunikasjonsformer overfor pasienten og pårørende.
 • Planlegger og administrerer sitt arbeid med veiledning
 • Anvender hygieniske prinsipper i sykepleieutøvelsen
 • Utøver operasjonssykepleierens to funksjoner; steril assistanse og usteril/koordinerende funksjon med veiledning
 • Viser evne til å omsette kunnskaper innen mikrobiologi og hygiene i planlegging og utøvelse av operasjonssykepleie

Generell kompetanse

 • Er bevisst egen læringsprosess, utarbeider og anvender egne læringsmål
 • Oppsøker og tar initiativ til læresituasjoner
 • Reflekterer over egen praksis, integrerer og bruker teori i alle aspekter av fagutøvelsen
 • Utøver sykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer
 • Identifiserer etiske og juridiske problemstillinger, analysere disse og delta i etiske diskusjoner
 • Kjenner egne begrensninger faglig og juridisk og går ikke utover sitt kompetansenivå
 • Samarbeider med kollegaer og andre yrkesgrupper

Emnets temaer

 

Å være akutt kritisk syk

Funksjons og ansvarsområder

Introduksjon til kunnskapsbasert praksis

Systematisk observasjon og vurdering

Kliniske prosedyrer I operasjonssykepleie

Medisinsk utstyr

Medikamentregning

Generell kirurgi

Anestesiformer

Pre-per og postoperative sykepleie

Leiring

Steril dekking og påkledning

Hygiene og mikrobiologi

Etisk og juridisk ansvarlighet

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesning

Gruppearbeid

Simulering

Nettstøttet læring

Seminar

Veiledet praksis

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Det er obligatorisk tilstedeværelse i emnets kliniske praksis, 300 timer. Fravær på over 10 % kan medføre at emnet vurderes til ikke bestått.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Summativ vurdering gjennomføres av 1 representant fra praksisstedet og 1 representant fra høgskolen. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny praksisperiode etter høgskolens reglement for praksisstudier

Obligatoriske arbeidskrav

Fagnotat i etikk og juss m/seminar i gruppe,

Innlevering av skriftlig konkretisering av læringsutbytte, egenvurdering ved midt og sluttvurdering i praksisstudiet

Hospiteringsrapport leveres i Fronter ved hospiteringspraksis

OSCE- test 

Læremidler

Andersen, B. M. (2014)Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Del 1: mikrobiologi og smittevern.Oslo: Ullevål Universitetssykehus HF.  Rev. utg.

 

Andersen, B. M. (2015). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Bergen, Fagbokforl.

 

 

Association of periOperative Registered Nurses (2014) Perioperative Standards and Recommended Practices. Denver: AORN, inc.           (Studentene trenger ikke kjøpe denne boka. Det vil bli kopiert opp ved behov fra faglærer)

Arbeidsgruppe for instrumentbehandling (2004) Riktig instrumentbehandling (8. utg.).           www.a-k-i.org

Brinchmann, B. S. (2012).Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. 259 s.

Dåvøy, G. M. m. fl. (2009)Operasjonssykepleie.Gyldendal akademisk forlag.

Grimnes, S. et al (2010)Kirurgisk diatermi.(3. utg) Oslo: Medinova

Huys, J. (2014) Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av medisinsk teknisk utstyr. Norsk forening for Sterilforsyning

Lov 1999-07-02 nr 63: Lov om pasient og brukerrettigheterhttp://www.lovdata.no/all/nl-19990702-063.html (lest 03.11.2012)

Lov 1999-07-02 nr 64: Lov om helsepersonell m.v. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-064.html (lest 03.11.2011)

Lov 1999-07-02 nr 61: Lov om spesialisthelsetjenesten m. m. http://www.lovdata.no/all/nl-19990702-061.html (lest 03.11.2011)

Lov 2005-06-17 nr 62:Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv(arbeidsmiljøloven)

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62

LOV-1994-08-05-55 Smittevernloven – smittel. Lov om vern mot smittsomme sykdommer. (1994-08-05).

FOR-2005-06-17-610 Forskrift om smittevern i helsetjenesten. Forskrift om smittevern i helsetjenesten. (2005-06-17)

Lindwall, L., Post, I. (2008)Perioperativ vård.Lund: Studentlitteratur 

Molven, O. (2012).Sykepleie og jus. Oslo: Gyldendal juridisk. 267 s.

Moesmand, A.M., Kjøllesdal, A. (2004)Å være akutt kritisk syk.(2. utg) Oslo: Gyldendal akademisk.

Norsk sykepleierforbund. (2011). Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere : ICNs etiske regler. Oslo: Norsk sykepleierforbund. 44 s. https://www.nsf.no/Content/785285/NSF-263428-v1-YER-hefte_pdf.pdf

 

NSFLOS (2008). Myndighetsområde og funksjonsansvar for operasjonssykepleiere. https://www.nsf.no/ikbViewer/Content/248681/Myndighetsomr

Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av operasjonssykepleiere (2008) Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleiers myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse. Lokalisert på: http://www.sykepleien.no/ikbViewer/Content/248683/Temahefte%20m%20utdyping.pdf

 

Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av operasjonssykepleiere. (2009). Veileder for elektronisk dokumentasjon av operasjonssykepleie, Norsk sykepleierforbund.https://www.sykepleierforbundet.no/Content/154757/Veileder%20NSFLOS.pdf

Stubberud, D.-G. (2013).Psykososiale behov ved akutt og kritisk sykdom. Oslo: Gyldendal akademisk. 244 s.

Pudner, R. & Ramsden, I. (2010)Nursing the surgical patient.Edinburgh: Elsevier.

Rothrock, J. C., D. R. McEwen og E. L. Alexander (2014) Alexander's care of the patient in surgery. St. Louis, Mo.: Elsevier

Ræder, J. (2009)Anestesiologi. En innføringsbok.Oslo: Gyldendal Norsk Forlag  kap 1-7

Erstatter

vpaio01 første veiledet praksis i operasjonssykepleie

Supplerende opplysninger

I tillegg til oppgitt pensum tilkommer forskningsartikler og valgfri litteratur