Fordypning i medisinske og sykepleiefaglige emner, del 1 operasjonssykepleie
2016-2017 - MOP4010 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Bygger på kunnskaper fra Bachelorutdanning i sykepleie og praksiserfaring tilsvarende 2 års klinisk praksis.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:

 • Forklarer hvordan organer og organsystemer fungerer i forhold til hverandre og hvordan patofysiologiske prosesser starter og utvikles
 • Viser kunnskap om medisinsk behandling hos pasienter med svikt i vitale funksjoner
 • Viser forståelse for svikt av vitale funksjoner hos operasjonspasienten og kirurgisk patofysiologi
 • Viser inngående kunnskap om mikroorganismers levemåte, virulens og smittemåte som grunnlag for det infeksjonsforebyggende arbeidet som operasjonssykepleier
 • Viser inngående kunnskap om operasjonspasientens forsvar mot infeksjoner, resistensutvikling og antibiotikabehandling.
 • forklarer farmakologiske prinsipper og begreper for å kunne forstå medikamentelle behandlingsprinsipper

Ferdigheter:

 • Analyserer relevante kliniske problemstillinger og gir kunnskaps- og forskningsbaserte begrunnelser for foreslåtte tiltak
 • Benytter sin forståelse av mikrobiologi, infeksjonsmedisin, hygiene, patofysiologi og behandling ved akutt, kritisk sykdom som grunnlag for funksjonen som spesialsykepleier
 • behersker medikamentregning

Generell kompetanse:

 • Viser en spesialisert forståelse av infeksjonsforebygging, sykdomsforløp og behandling ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • anvender kunnskap som grunnlag for å observere, vurdere og forstå symptomer og funn hos operasjonspasienten

Emnets temaer

Tema fra rammeplanens hovedemne 2, deriblant

 • Grunnleggende cellebiologi og nevrofysiologi
 • Grunnleggende patofysiologi med vekt på svikt i respirasjon, sirkulasjon, eliminasjon og kroppens homeostas
 • Mikrobiologi og infeksjonsmedisin
 • Sepsis og multiorgansvikt
 • Hygiene
 • Kroppens reaksjoner på sykdom og traume
 • Farmakologi og medikamentregning
 • Kirurgiske snitt og sårtilheling
 • Blødning, hemostase og transfusjonslære
 • Smerter
 • Anatomi
 • Tumorlære

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Simulering

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor sensurer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ny eksamen settes opp i slutten av inneværende semester og starten av neste semester.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse i simulering

Passeringstest i medikamentregning, 100% riktig

Læremidler

Blant annet:

Henriksson, O., I. Lennermark, et al. (2014). Verdt å vite om væskebalansen : lærebok om vann-elektrolytt- og syre-base-balansen. Oslo, Gyldendal akademisk

Schøyen, R. and J. O. Josephsen (2011). Mikroorganismer og sykdom : lærebok i mikrobiologi og infeksjonssykdommer for helsepersonell. Oslo, Gyldendal akademisk.

Andersen, B. M. (2015). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Bergen, Fagbokforl. 

Fullstendig litteraturliste oppgis i undervisningsplan ved studiestart

Erstatter

MKS4000 og MOP4100

Supplerende opplysninger

Overlapper 100 % med MKS4000 og MOP4100.