Helserett
2016-2017 - PARA1012 - 7.5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten:
•    Har kunnskap om hvordan lovverket regulerer helsepersonells plikter og rettigheter.
•    Har kunnskap om hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker arbeidet i helsevesenet.
•    Har kunnskap om rettsreglene innenfor helseretten.

Ferdigheter
Kandidaten:
•    Vurderer og konkluderer juridiske problemstillinger knyttet til helsevesenet.

Generell kompetanse
Kandidaten:
•    Viser forståelse for samspillet mellom de konkrete rettsreglene og det rettsfeltet de skal regulere.
•    Viser forståelse for hvordan ulike rettslige, faglige og etiske avveininger fører til behov for ulike typer regler.

Emnets temaer

Helsevesenet er en grunnpilar i den norske velferdsstaten. De prinsippene som helsevesenet er bygget på, følger av lover, forskrifter, rettspraksis, forvaltningspraksis og alminnelige rettsprinsipper. Helselovgivningen har de siste årene vært i støpeskjeen. Fra 2001 har flere nye lover trådt i kraft, bl.a. helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og psykisk helsevernlov. Det pågår fremdeles endringer i lovverket innen helsesektoren. Det aktuelle lovverket har stor betydning både for personell som jobber på ulike forvaltningsnivå innen helse- og sosialtjenesten, og for personell som utøver pasientrettet virksomhet. Emnet gir først og fremst en generell innføring i helseretten. Spørsmål om organisering, finansiering og mer helsepolitiske målsettinger vil også inngå i studiet.
Juridisk metode, regler, rettigheter og plikter
•    juridisk metode – rettskildespørsmål
•    rettsregler, rettigheter og plikter
•    rettssikkerhet
•    et historisk perspektiv på pasientrettighetene
•    forholdet mellom profesjonsetikk og lov

Helsepersonells ansvar
•    helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, psykisk helsevernlov, spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven
•    de ulike implikasjoner av offentlig godkjenning/autorisasjon
•    ansvarsbegrepet
•    forsvarlighetskravet
•    kvalitetssikring
•    dokumentasjon
•    taushetsplikt
•    tilsyn
•    sanksjoner

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet omfatter 2 + 2 dager med fysisk samling . Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide i grupper med obligatoriske gruppeoppgaver.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)

Vurderingsformer

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 dag.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og/eller ekstern sensur.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august.

Obligatoriske arbeidskrav

1)    To gruppeoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
2)    Det er krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.

Erstatter

PARA1002