Helse og samfunn II
2016-2017 - SPL3013 - 10sp

Forutsetter bestått

 • SPL1004
 • SPL 1004MED
 • SPL1012
 • SPL1092
 • VPK2002 - Veiledet praksis kirurgisk sykepleie eller VPM2002 - Veiledet praksis medisinsk sykepleie eller VPP2002 - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • gjør rede for velferdsstaten
 • gjør rede for lovverk og forskrifter som regulerer helsetjenesten
 • kjenner til bakgrunnen for og drøfter norsk helse- og sosialpolitikk
 • gjør rede for faktorer som påvirker kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • gjør rede for betydningen av og hvordan velferdsteknologi og e-helse kan brukes i helsetjenesten for å fremme helse og redusere ulikhet i helse
 • gjør rede for strategier for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid relatert til individ, gruppe og samfunnsnivå
 • Ferdigheter – studenten

  • behersker samarbeid i grupper
  • deltar aktivt i diskusjoner om helsepolitikk knyttet til ulike grupper og mellom nivåer i og utenfor helsetjenesten
  • reflekterer over sammenhenger i kvalitets-  og pasientsikkerhetsarbeid i helsetjenesten
  • drøfter ulike helsefremmende og sykdomsforebyggende strategiers betydning for individ, miljø og samfunn

   

  Generell kunnskap – studenten

  • begrunner sine handlinger ovenfor brukere, andre yrkesutøvere og ovenfor potensielle arbeidsgivere ut fra egen profesjon
  • utviser en kritisk-analytisk holdning til helsetjenesten
  • viser engasjement for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten
  • viser forståelse for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid i helsetjenesten med særlig vekt på å redusere forskjeller i helse

Emnets temaer

 • Helse og sosialpolitikk
 • Lovverk og forskrifter
 • Velferdsstaten II
 • Kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten
 • Empowerment og brukermedvirkning
 • Velferdsteknologi
 • Universell utforming
 • Helse og mestring II

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappen skal inneholde følgende arbeider hvor alle deler må være vurdert til bestått:

 • Inntil 4 gruppebaserte skriftlige oppgaver
 • 1 individuell skriftlig oppgave

Fra mappen trekkes en av de gruppebaserte skriftlige oppgavene samt den individuelle skriftlige oppgaven for sensur.

Karakter på den individuelle oppgaven teller 60% mens karakteren på den gruppebaserte teller 40%.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern og ekstern sensor vurderer alle besvarelser

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan

Obligatoriske arbeidskrav

Deltakelse på seminarer/samlinger