Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie
2016-2017 - VPK2002 - 15sp

Forutsetter bestått

 SPL1004 Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene
 SPL1004 MED Medikamentregning
 VPS1002 Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Anbefalt forkunnskap

 PRU 2002 -Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde

Ferdighet - studenten
- deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med kirurgiske lidelser.
- reflekterer over personlig og faglig utvikling.
- foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.
-Utfører sykepleiehandlinger til mennesker, uavhengig av kjønn, alder,religion eller nasjonalitet.

Generell kompetanse - studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglig etiske problemstillinger.
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag og kvalitetsutvikling i sykepleien

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Erfaringslæring med refleksjon og veiledning, individuelt og i grupper
 Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK 2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksis

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen.

Læremidler

Litteraturliste i undervisningsplanen for 2.studieenhet.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.