Veiledet praksis i kirurgisk sykepleie
2016-2017 - VPK3002D - 15sp

Forutsetter bestått

VPM2012D - Veiledet praksis i medisinsk sykepleie eller VPP2012D - Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie
PRU2002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 2
SPL2031D Sykdomslære somatikk
SPL2041D Sykdomslære psykiatri

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper - studenten
- har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten
- har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- beskriver operasjonssykepleiers arbeidsområde.

Ferdigheter - studenten
- mestrer sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med kirurgiske lidelser.
- underviser, veileder og informerer ulike målgrupper i spesialisthelsetjenesten
- leder og administrerer sykepleie overfor grupper av pasienter og medarbeidere under veiledning
- viser evne til kritisk, nytenkende og analytisk tilnærming til praksisfeltet og egen utøvelse og læringsprosess.
- anvender og kobler relevant teoretisk kunnskap og forskningsresultater til kvalitetsutvikling I praksis.
- mestrer datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov.
-utøver kommunikasjon av pasientinformasjon mellom ulike tjenesteområder
-viser innsikt i hvordan eHelse kan bidra til større involvering av pasienter og pårørende i helsetilbudet
-ivaretar helhetlig sykepleie til mennesker , uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.
-viser innsikt i pågående fag- og kvalitetsutviklende prosjekter på aktuelt studiested

Generell kompetanse - studenten
- tar initiativ til diskusjon om faglig og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie.
- viser evne til målrettet tverrprofesjonelt samarbeid
- studenten opptrer, samhandler og gjennomfører sykepleie i tråd med yrkesetiske retningslinjer.

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med kirurgiske lidelser
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag og kvalitetsutvikling i sykepleien

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon, veiledning individuelt og i gruppe.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

praksisvurdering etter egne kriterier i vurderingsskjema for VPK3002D

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPK3002D, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen. 

Læremidler

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.