Veiledet praksis i psykiatrisk sykepleie
2016-2017 - VPP2002 - 15sp

Forutsetter bestått

  • SPL1004 Anatomi,fysiologi,mikrobiologi og hygiene
  • SPL1004MED Medikamentregning
  • VPS1002 Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Anbefalt forkunnskap

PRU2002 - Praksisrettet undervisning i studieenhet 2

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten
 - har kunnskap om faktorer som påvirker grunnleggende behov hos akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser

Ferdighet - studenten
- deltar i sykepleiehandlinger i samsvar med krav til forsvarlig og kunnskapsbasert praksis til akutt, kritisk og kronisk syke med psykiatriske lidelser
- reflekterer over personlig og faglig utvikling
- foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til svikt i grunnleggende behov
- utfører sykepleiehandlinger til mennesker uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet

Generell kompetanse - studenten
- engasjerer seg i diskusjon om faglige og etiske problemstillinger
- viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
- utfører sykepleiehandlinger i tråd med etiske krav og retningslinjer

Emnets temaer

Sykepleie til pasienter med psykiatriske lidelser.
Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
Helsefremmende og forebyggende arbeid
Undervisning og veiledning
Organisering og ledelse av sykepleie
Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleien

Pedagogiske metoder

Praksis

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring med refleksjon og veiledning individuelt og i grupper.
Simulering

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Vurderingsformer

Praksisvurdering etter egne kriterier i vurdringsskjema for VPP2002

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksis vurderes av kontaktlærer og daglig veileder/hovedveileder i praksisfeltet.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPP2002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen.

Læremidler

Litteraturliste i undervisningsplan studieenhet 2.

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.