Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg
2016-2017 - VPS1002 - 15sp

Forutsetter bestått

 • Underskrevet taushetsløfte
 • PRU1002

Anbefalt forkunnskap

 • SPL1004
 • SPL1012
 • SPL1092

Forventet læringsutbytte

Kunnskap - studenten:

 • Har kunnskap om normal aldring
 • Har kunnskap om menneskers grunnleggende behov
 • Gir faglige begrunnelser for sine sykepleiehandlinger i møte med pasienter i sykehjem

Ferdighet - studenten

 • Utfører forsvarlig stell og pleie ut i fra pasientens grunnleggende behov
 • Benytter refleksjon over egen fagutøvelse under veiledning
 • Foretar datasamling, rapportering og dokumentasjon relatert til grunnleggende behov
 • Identifiserer behov for sykepleie til mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn

Generell kompetanse - studenten:

 • Tar ansvar for egen læring
 • Viser evne til hensiktsmessig samarbeid for en forsvarlig utøvelse av sykepleie
 • Utfører sykepleie under veiledning i henhold til yrkesetiske retningslinjer

Emnets temaer

- Sykepleie til pasienter som mottar kommunale helsetjenester
- Sykepleiens yrkesetiske kompetanse
- Helsefremmende og forebyggende arbeid
- Undervisning og veiledning
- Organsiering og ledelse av sykepleie
- Fag- og kvalitetsutvikling i sykepleie

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Erfaringslæring, veiledning i grupper og individuelt, refleksjon

Vurderingsformer

Praksisvurdering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Praksisperioden vurderes av daglig veileder i praksis og høgskolelærer/-lektor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått resultat i VPS1002, må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Se vurderingsporteføljen.

Læremidler

Litteraturliste for studieenhet 1 i undervisningsplanen

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.