Introduksjon til ingeniørfag – data
2016-2017 - IMT1002 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse for ingeniørprofesjonen og dataingeniørens rolle i samfunn og arbeidsliv.
 • Kandidaten kan gjøre rede for den historiske utviklingen av teknologi generelt og informatikk spesielt.
 • Kandidaten er kjent med vitenskapelig arbeidsmetode og har basiskunnskaper om prosjekt som arbeidsform, både om organisering, gjennomføring og rapportering.
 • Kandidaten kjenner til det tekniske grunnlaget for datamaskiner, nettverk og sikkerhet på et overordnet nivå.
 • Kandidaten kjenner til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan identifisere ingeniørfaglige problemstillinger, søke nødvendig informasjon og kvalitetssikre denne som grunnlag for problemløsning.
 • Kandidaten kan benytte dataverktøy for tekniske beregninger, dataanalyse og vitenskapelig rapportering.
 • Kandidaten er kjent med grunnleggende prosesser for innovasjon og nytenkning i forbindelse med prosjektarbeid.

Generell kompetanse

 • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger.
 • Kandidaten er kjent med hvordan han kan dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk, og kan samarbeide i gruppe.
 • Kandidaten er i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.

Emnets temaer

 • Prosjektarbeid
 • Akademisk skriving og skriveverktøy
 • Informasjonsinnhenting og kildekritikk
 • Tekniske beregninger og dataanalyse
 • Teknologihistore
 • Informatikkens historie
 • Grunnleggende datamaskinarkitektur, datakommunikasjon og nettverkssikkerhet
 • Bærekraft i egen profesjon
 • Personvern og opphavsrett
 • Innovasjon
 • Studieteknikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen teller 60%
 • Prosjektrapport (leveres av gruppe) teller 40%
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensor på skriftlig eksamen. Intern sensor på prosjektrapport.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen. Kontinuasjon av prosjekt etter avtale med emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Gjennomført kurs i studieteknikk (UNSTUKK)
 • Gjennomført tre timers kreativitetskurs (3IKK)
 • Individuell teknisk rapport
 • Muntlig presentasjon av prosjektrapport i gruppe

Læremidler

Ronny Kjelsberg. Teknologi- og vitenskapshistorie (under utgivelse).

Gisle Hannemyr, Gunnar Liestøl, Marika Lüders og Terje Rasmussen, Digitale Medier – Teknologi, anvendelser, samfunn. Universitetsforlaget (2015). ISBN 9788215025025.

Erstatter

TØL1001 Ingeniørrollen

Supplerende opplysninger

7 studiepoeng overlapp med TØL1001 Ingeniørrollen og TØL1002 Ingeniørrollen for maskin og elektro