Informasjonsgrafikk
2016-2017 - IMT1051 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten vil gjennom prosessorientert skriving av to essay, basert på formativ underveisevaluering, på inkrementelt vis ha forbedret sine analytiske ferdigheter, sin evne til kritisk refleksjon, sin skriftlige formuleringsevne, sin evne til innhenting og syntetisering av informasjon, sin evne til kildekritikk, sin evne til etterrettelig referanse- og siteringspraksis, og sine ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst.

Etter fullført emne skal studentene

 • kunne gjøre rede for hovedtrekkene i informasjonsgrafikkens historie
 • kunne diskutere informasjonsgrafikkens egenskaper i et kognitivt perspektiv
 • kunne drøfte informasjonsgrafikkens potensiale som alternativ til tekst- og/eller bildebaserte grafiske representasjonsformer
 • kunne gjøre rede for ulike sjangre av informasjonsgrafikk og hver sjangers spesifikke muligheter og begrensninger, samt potensial for demagogisk misbruk
 • ha kunnskap om design – og vurdering – av informasjonsgrafikk

Emnets temaer

 • Tabelarisk og skjematisk representasjon av kvantitativ informasjon

 • Informasjonsgrafikkens kobling av kvantitativ og kvalitativ informasjon
 • Informasjonsgrafikkens historie
 • Diagrammer (søyle, linje, flate, sektor, Isotype, punkt, histogram, etc)
 • Flytskjemaer
 • Navigasjonsdiagram
 • Hvordan ikke lyve med statistikk (feilkilder, feil anvendt metode, feiltolkning)
 • Kartografi, topografiske kart, tematiske kart, geografiske informasjonssystemer
 • Teknisk og vitenskapelig illustrasjon
 • Datavisualisering
 • Tabeller
 • Utvikling og design av brukervennlige skjemaer og blanketter

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay, med formativ underveisevaluering. Samt individuelt prosjektarbeid, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning). Prosjektarbeidet vil være i form av praktiske visualiseringsoppgaver av for eksempel rutetabeller, diagrammer, ordløse bruksanvisninger og skjemaer.

Vurderingsformer

Essay

Vurderingsformer

Summativ karaktervurdering av to essay etter avsluttet semester.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor og med periodisk bruk av ekstern sensor, neste gang våren 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

To praktiske oppgaver. Det blir ikke gitt karakter på de praktiske prosjektene, men de må være godkjent for at emnet skal bestås. For Bachelor i mediedesign vil prosjektene inngå i studentenes arbeidsmappe av praktiske prosjekter og kan etter eget valg inngå i presentasjonsmappen som sensureres med bokstavkarakter ved avslutning av studiets tredje og siste år.

Læremidler

 • Informasjonsgrafikk  (2009). Artikkelsamling
 • Nygaard, Tor (2007). Skjemavett på Internett . Oslo: Kommuneforlaget
 • Tufte, Edward R. ([1983] 2001). The visual display of quantitative information. Second edition. Cheshire, Connecticut: Graphics Press
 • Cairo, Albert (2013). The functional art: An introduction to information graphics and visualization . Berkeley: New Riders

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign, og som valgemne for et begrenset antall studenter på Bachelor i webutvikling.

Aktuelle tidsskrift i NTNUs bibliotek:

 • Cartographica, Information Design Journal, In Graphics (plassert som bok, 302.23 Infodesign), Visible Language

Aktuelle klassenummer i NTNU i Gjøviks bibliotek:

 • 302.23 Infodesign, 526–

Aktuell støttelitteratur:

 • Bigwood, Sally and Melissa Spore (2003). Presenting numbers, tables and charts. Oxford: Oxford University Press
 • Brasseur, Lee E. (2003). Visualizing technical information: A cultural critique. New York: Baywood
 • Burke, Christopher, Eric Kindel and Sue Walker (eds) (2013). Isotype: Design and contexts 1925–1971 . London: Hyphen Press
 • Garland, Ken (1994). Mr Beck’s underground map. London: Capital Transport
 • Gresh, Alain m.fl. (2007). Le Monde Diplomatique: Globaliseringens atlas. Oslo: Diplo og Pax Forlag
 • Jarrett, Caroline and Gerry Gaffney (2009). Forms that work: Designing web forms for usability. Burlington: Morgan Kaufmann
 • Malamed, Connie (2009). Visual language for designers: Principles for creating graphics that people understand. Beverly, Mass.: Rockport
 • Kristiansen, Jan Erik (2007). Tall kan temmes: Om å bruke og formidle statistikk. Kristiansand: IJ-forlaget
 • Schwesinger, Borries (2010). The forms book: Best practice in creating forms for printed and online use. London: Thames & Hudson
 • Wainer, Howard. Graphic discovery. Princeton og Oxford: Princeton University Press
 • Wood, Denis, et al. (2006). Seeing through maps: Many ways to see the world. Oxford: New Internationalist Publications