Fotografihistorie og bildekommunikasjon
2016-2017 - IMT1112 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskaper om generell fotohistorie, fotografiets reproduksjonstekniske historie og fotografiets rolle i moderne grafisk design. Emnet er også fortolkningsorientert - der studentene skal gjøre seg kjent med kritisk teori som problematiserer det publiserte/masseproduserte fotografiets egenskaper som kommunikativt medium. Emnet fokuserer også på praktisk-instrumentell bildekommunikasjon i designsammenheng.

Etter fullført emne skal studenten:

 • Kunne gjøre rede for hovedtrekkene i norsk og internasjonal fotohistorie herunder fotografiets rolle som kommunikativt medium
 • Kjenne hovedtrekkene i de masseproduserte bildenes historie herunder deres reproduksjonshistorie
 • Ha tilegnet seg analyttiske redskaper til å kunne analysere bilder samt diskutere deres relasjoner til visuelle tradisjoner, reproduksjonstekniske, profesjonshistoriske og samfunnsmessige forhold
 • Kunne diskutere fotografiets rolle i moderne grafisk design

Studenten vil gjennom prosessorientert skriving av to essay, basert på formativ underveisevaluering, på inkrementelt vis ha forbedret sine analytiske ferdigheter, sin evne til kritisk refleksjon, sin skriftlige formuleringsevne, sin evne til innhenting og syntetisering av informasjon, sin evne til kildekritikk, sin evne til etterettelig referanse- og siteringspraksis, og sine ferdigheter i redaksjonell behandling av tekst.

Emnets temaer

 Nasjonal og internasjonal fotografihistorie
 Fotografiteknologiens historie
 Fotografiets reproduksjonstekniske historie
 Det masseproduserte bildet
 Mellomkrigstidens fotomontasje og «typofoto» og deres betydning for utviklingen av moderne grafisk design
 Fotografiet som kommunikativt og retorisk medium
 Fotografiets status som et representerende medium
 Fotografiets status og muligheter i den «digitale tidsalder»
 Praktisk-instrumentell bildekommunikasjon
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Skriving av to essay, med formativ underveisevaluering.

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Del 1: To essay (teller 60%)
 • Del 2: Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)

Både del 1 og del 2 må bestås.
Endelig summativ karaktervurdering av essayene finner sted samtidig som sensur av eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Essay må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Bøker:

 • Bergström, Bo (2000). Bild & budskap: Ett triangeldrama om bildkommunikasjon . Stockholm: Carlsson Bokförlag
 • Erlandsen, Roger (2000). Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet!: Om fotografiens første hundre år i Norge: 1839–1940. Våle: Forlaget Inter-View, i samarbeid med Norges fotografforbund
 • Wells, Liz (ed.) (2004). Photography: A critical introduction. Third ed. (eller nyere utgaver). London: Routledge

 Annet:

 • Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign eller for maksimum 25 studenter.

Aktuelle tidsskrift i NTNU i Gjøviks bibliotek:

 • Aperture, Ekfrase, Fotografi, History of Photography, Photography and Culture, Visual Communication

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 070.49, 760–, 770–, 771–, 773–, 778–, 779–, 302.222, 346.048

Aktuell støttelitteratur:

 • Benson, Richard (2008). The printed picture. New York: The Museum of Modern Art
 • Evans, Harold (1978). Pictures on a page. London: Heinemann
 • Fotografia publica: Photography in print 1919–1939. (c 2000). [Madrid]: Aldeasa / Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
 • Hassner, Rune (1977). Bilder för miljoner. [Stockholm]: Sveriges Radio / Rabén & Sjögren