Medierett
2016-2017 - IMT1161 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskap : Studentene skal ha tilegnet seg kunnskap om de mest sentrale reglene som regulerer beskyttelse og bruk av åndsverk. I tillegg skal studentene også ha tilegnet seg kunnskap om enkelte andre immaterielle rettigheter, særlig om bruk og beskyttelse av design.

Ferdigheter : Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse for å kunne løse enkle, praktiske problemstillinger knyttet opp mot åndsverklovgivningen og designloven

Generell kompetanse : Studentene skal oppøves til en kritisk og reflekterende holdning, slik at de kan gjenkjenne juridiske, og særlig rettighetsbaserte problemstillinger

Emnets temaer

Dette er en innføring i de mest sentrale rettsreglene innenfor opphavsrett og andre rettigheter. Det omfatter både analog og digital bruk av verk. Både lånereglene og adgangen til å inngå avtaler og lisensiering omfattes. Andre rettigheter vil blant annet være regler som gjelder utøvende kunstnere, produsenter, katalogreglene m.m. I tillegg omfattes personvernreglene i åndsverkloven. Også reglene knyttet til design inngår. Dette omfatter både hvordan design erverves og saksbehandlingsreglene som knytter seg til Patentstyrets behandling. I tillegg gjennomgås hvordan man skal finne frem til rettsreglene og hvordan disse skal tolkes

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  •  Hjemmeeksamen, 24 timer (teller 60%)
  •  Case skrevet under veiledning (teller 40%).

Hver av delene må bestås separat.

Casen kan studenten levere inn og få veiledning på før endelig versjon leveres, men dette er frivillig. Det blir også veiledet i plenum.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern og intern sensor..

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på hjemmeeksamen i august.

Case må taes på nytt neste gang emnet kjøres.

Obligatoriske arbeidskrav

En obligatorisk innlevering.

Læremidler

Rognstad, Ole-Andreas (2009). Opphavsrett. Oslo: Universitetsforlaget

Supplerende opplysninger

Fronter vil være informasjonskanal. Forelesningene vil finne sted på 5 samlinger.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

  • Complex (oppstilt som monografier), International Journal of Law and Information Technology, NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

  • 306.4, 341.758, 343.099, 346.048

Aktuell støttelitteratur:

  • Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik (2006). Designrett: En innføring. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag
  • Kobuss, Joachim; Alexander Bretz and Arian Hassani (2012). Become a successful designer: Protect and manage your design rights internationally . Basel: Birkhäuser