Informasjons- og publiseringsteknologi
2016-2017 - IMT1401 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene ha grunnleggende oversikt over høgskolens informasjonssystemer og hvordan de kan benytte seg av disse i studiene. De skal også ha opparbeidet kunnskap og ferdigheter om filformater og programvare for å manipulere og flytte filer.

Kunnskap

 • Kandidaten kan oppsummere den historiske utviklingen innenfor fagfeltet
 • Kandidaten kan beskrive en datamaskins oppbygging og virkemåte
 • Kandidaten kan anvende høgskolen informasjonssystemer og infrastruktur
 • Kandidaten kan anvende og forklare ulike protokoller for overføring av data og i hvilke sammenhenger de brukes

Ferdigheter

 • Kandidaten skal mestre å levere data inn i og hente data ut av relevante informasjonssystemer ved høgskolen ved hjelp av relevant programvare
 • Kandidaten skal beherske bruk av skolens trådbaserte og trådløse datanettverk og infrastruktur
 • Kandidaten kan fremstille data i ulike formater og transkode filbaserte data til andre formater
 • Kandidaten kan behandle egne data på en slik måte at de er sikret mot innsyn og misbruk

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan benytte relevante publiseringssystemer for å formidle informasjon
 • Kandidaten kjenner til sentrale samhandlingssystemer som muliggjør arbeid i grupper både lokalt og på distanse
 • Kandidaten skal kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon

Emnets temaer

 • Historie
 • Datasystemers oppbygning og virkemåte
 • Operativsystemer, programvare og data
 • Datakommunikasjon og protokoller
 • Filformater for lagring og utveksling av data
 • Informasjonssikkerhet
 • Tjenester på nettet til høgskolen

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av faglærer, ekstern sensor hvert fjerde år, neste gang i 2019

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

 • Tre av fem labøvelser skal være godkjent
 • Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs)

Læremidler

 • Technology In Action Introductory , 12/E, ISBN-10: 0134079477 • ISBN-13: 9780134079479, Prentice Hall
 • Forelesningsnotater
 • Dokumentasjon for relevant programvare

Erstatter

IMT1041 Informasjons- og publiseringsteknologi, eksamen i dette emnet tilsvarer eksamen i IMT1041.