Grunnleggende fotografi
2016-2017 - IMT1412 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten kunne bidra aktivt i sammenhenger der man trenger å få tatt eller vurdert fotografiske bilder. Studenten skal kunne sette seg inn i egenskapene ved ukjent kamerautstyr og optikk, velge hensiktsmessig utstyr til ulike fotografiske situasjoner og ta bilder som oppfyller klassiske kvalitetskriterier, både ved hjelp av enkel kunstig og naturlig belysning. Videre skal studenten kunne nok om grunnleggende bilderedigering til å kunne klargjøre et bilde for publisering.

Kunnskap

 • Grunnleggende kunnskap om hovedtrekk i den historiske utviklingen av fototeknisk utstyr
 • Sammenhengen mellom lukkertid, blender og ISO-verdi
 • Grunnleggende premisser og teori for å skape et klassisk fotografi
 • Kameraets og optikkens grunnleggende oppbygging og virkemåte
 • Grunnleggende 3-punkts lyssetting av portretter
 • Klassiske og grunnleggende kvalitetskriterier for bedømmelse av portrettfotografier
 • Klassiske og grunnleggende kvalitetskriterier for bedømmelse av fotografier av gjenstander
 • Grunnleggende prinsipper for komprimering og arkivering av bilder
 • Sentrale lover og regler som er relevant for en fotograf

Ferdigheter

 • Kunne bruke et digitalt speilreflekskamera og ulike linser for å ta gode bilder i henhold til klassiske kvalitetskriterier
 • Kunne grunnleggende prinsipper og teknikk for å ta portrettbilder
 • Kunne grunnleggende prinsipper og teknikk for å ta bilder av gjenstander
 • Kunne bruke moderne programvare for å gjøre grunnleggende bildebehandling av komprimerte bilder og bilder i råformat
 • Kunne klargjøre et fotografi for publisering og arkivering

Generell kompetanse

 • Evne til å identifisere og fange et godt motiv
 • Evne til å vurdere behovet for bilder i spesifikke sammenhenger
 • Emnet vil ha fokus på konvensjonelle metoder og kvalietskritier innen fotografi, men med bruk av moderne utstyr. Emnet vil i liten grad inneholde opplæring i bruk av moderne avanserte fotomanipulasjonsmetoder og -programvare.

Emnets temaer

 • Kvalitetskriterier for portretter og produktbilder
 • Eksponeringskontroll i moderne kameraer
 • Kamerautrustning og optikk
 • Grunnleggende lyssetting av portretter
 • Grunnleggende lyssetting av gjenstandsfotografering
 • Digitale redskaper for grunnleggende bearbeiding og justering av bilder
 • Komprimering, distribusjon og arkivering av digitale bilder
 • Grunnleggende juss for fotografer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid
Refleksjon

Pedagogiske metoder (fritekst)

Fotografering av portretter og gjenstander vil skje under veiledning i to av skolens studio. Studentene oppfordres til å benytte utstyr de måtte ha selv, som et tillegg til eller i stedet for skolens utstyr.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
 • Mappevurdering av innleverte arbeider (teller 60%)
 • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Emnet sensureres av en intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Ikke bestått mappe må tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er krav til oppmøte på 2 veiledningsintensive gruppebaserte workshops — henholdsvis i grunnleggende portrettfotografi og grunnleggende gjenstandsfotografi. 

Læremidler

 • Digital Fotografi i Praksis, Magnar Fjørtoft, 5. utgave, Abrakadabra forlag, 2012
 • Lighting for Product Photography: The Digital Photographer's Step-By-Step Guide to Sculpting with Light, Allison Earnest, Amherst Media, 2012
 • Artikler fra internett
 • Forelesningsnotater

I tillegg kommer valgfri støttelitteratur på biblioteket som vil bli nærmere spesifisert i fronterrommet.