Designmetoder
2016-2017 - IMT1431 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten

 • ha en oversikt over de viktigste fagfeltene og metodene innenfor design av digitale medier
 • kjenne til ulike teknikker for ideskaping og innovasjon
 • ha god kunnskap om prototyping, iterativ design og brukertesting

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten kunne:

 • jobbe systematisk med å utvikle innovative ideer og konsepter for design av digitale medier
 • jobbe iterativt med å videreutvikle en ide fra skisse til prototype
 • analysere og vurdere graden av kreativitet og nyskaping i et designkonsept
 • rapportere skriftlig om sitt eget designarbeid på et akademisk nivå

Generell kompetanse

Gjennom dette emnet skal studenten utvikle sin kompetanse innen områdene:

 • innovasjon
 • tverrfaglighet
 • akademisk skriving
 • gruppearbeid

Emnets temaer

 • Idéskaping og idémyldring
 • Iterativ design
 • Prototyping
 • Brukerinvolvering i design
 • Akademisk skriving
 • Gruppedynamikk og arbeid i team

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Gruppeprosjekt (60%)
 • Individuell rapport (40%)
 • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen egen kontinuasjon, emnet må tas på nytt ved neste gangs ordinære avvikling.

Obligatoriske arbeidskrav

 • Obligatorisk oppmøte på minst 3 av 4 heldagsseminarer.
 • 3 obligatoriske innleveringsoppgaver som må være godkjent for å få levere endelig prosjekt.
 • Studenten skal ha gjennomført det digitale kurset 3IKK (3-timers kreativitetskurs) og påfølgende gruppearbeid.

Læremidler

 • Hedemann, Ole (2010). Idéutvikling i mediehuset. Kristiansand: IJ-forlaget.
 • Kumar, Vijay (2013). 101 Design methods. Hoboken: Wiley
 • Steve Krug (2010) Rocket Surgery Made Easy: The Do-it-yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems, New Riders.

Supplerende opplysninger

Emnet er bare tilgjengelig for studenter ved bachelorprogrammet i webutvikling, eller maksimalt 25 studenter.