Programmering for web I
2016-2017 - IMT1441 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1292 Webkoding, eller GEO2311 Geografisk Informasjonsbehandling.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten
• ha god kjennskap til grunnleggende JavaScript-syntaks og DOM-modellen for websider
• kunne forstå og forklare grunnleggende serversideteknologi
• kunne grunnleggende programmering i PHP
• forstå grunnprinsippene i objektorientert programmering: objekter, klasser og metoder
• kjenne grunnleggende metoder for testing av programkode

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten
• kunne løse enkle programmeringsoppgaver, finne algoritmen for en løsning og
implementere den i fungerende kode
• kunne gjøre nytte av biblioteker og grensesnitt

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten ha utviklet sin kompetanse på områdene
• problemløsning
• analytisk tenkning

Emnets temaer

•Teknologier for dynamisk skripting på web
•Grunnleggende programmering i JavaScript
•Javascript og DOM-modellen
•Testing og feilretting
•API-er, biblioteker og dokumentasjon
•Grunnleggende programmering i PHP
•Webservere, databaser og publiseringsløsninger
•Objektorientert programmering: objekter, klasser og metoder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering: 3-5 obligatoriske innleveringsoppgaver gjennom semesteret, samles i en mappe til slutt. Noen av disse innleveringsoppgavene kan være gruppeoppgaver.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Mappeoppgavene vurderes av ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det er ingen kontinuasjon på mappearbeidene. De må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Erstatter

IMT1241 Grunnleggende programmering i Java

Supplerende opplysninger

Emnet overlapper 50 % med IMT1031 Grunnleggende programmering, IMT1241 Grunnleggende programmering i Java og IMT2601 Webutvikling.

Emnet er bare tilgjengelig for studenter på bachelorprogrammene i webutvikling og geomatikk og årsstudium i mediefag.