Akademisk lesing og skriving for mediefag
2016-2017 - IMT1461 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1281 Medievitenskap

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og rapportering. Kritisk og analytisk tenking er sentralt i akademisk lesing og skriving, studententen bevisstgjøres på dette samt får en innføring akademiske teksters kjennetegn og egenskaper.

Studenten skal kunne gjennkjenne og forstå gjennomføringen av faser i et vitenskapelig arbeid (teori-bygging, formulering av forskningsspørsmål, foreta relevante metodevalg, analyse og drøfting). Studenten skal kunne rapportere i henhold til vitenskapelige/akademiske normer, og bruke verktøy som assisterer med formattering av rapporten.

Emnets temaer

• Vitenskapsteori
• Valg og vurdering i forskningsprosessen
• Etisk kildebruk
• Introduksjon til ulike metoder (kvalitativ og kvantitativ)
• Akademisk skriving og rapportering

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

• Teoretisk 3 timers skriftlig eksamen (teller 50%)
• Semesteroppgave (teller 50%)
• Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamensdel.

For semesteroppgave etter avtale med emneansvarlig.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

3 obligatoriske innleveringer som må være godkjent før eksamen og før studenten kan påbegynne avsluttende semesteroppgave:

Annotert Bibliografi

  • Studenten skal ferdigstille en annotert bibliografi som som tar utgangspunkt i minst tre tekster der en kilde skal være en fagfellevurdert akademisk tekst. Bibliografien skal følge Harvard stilen.

Problemstilling

  • Problemstillingen beskriver hensikten med den akademiske rapporten og skal være minst en setning, men ikke lengere enn et kort avsnitt. I tillegg til problemstillingen skal denne innleveringen inneholde en definisjon/operasjonalisering av nøkkelord og teoretiske begreper som benyttes i problemstillingen. Definisjonene skal siteres og innleveringen skal inkludere bibliografisk informasjon i Harvard stilen.

Metode

  • Metoden skal beskrive innsamling av empirisk data. Viktige elementer inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: Utvalg av populasjon (deltakere), prosedyre, instrument (feks spørreskjema), og verktøy for analyse (kvantitativ/kvalitativ). Metodeinnleveringen skal ha 1-3 kilder og en bibliografi som følger Harvard stilen.

Læremidler

  • Øyen, S. A., & Solheim, B. (2013). Akademisk skriving - en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm.
  • Østbye, H., Helland, K., Knapskog, K., Larsen, L. O., & Moe, H. (2013). Metodebok for mediefag (4th ed.). Bergen: Fagbokforlaget.