Webprosjekt I
2016-2017 - IMT1471 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1292 Webkoding
 • IMT1431 Designmetoder

Forventet læringsutbytte

Praksisprosjektene ved bachelorprogrammet for webutvikling (Webprosjekt I-III) har som mål å gi studentene praktisk kompetanse og erfaring med å utvikle kommunikasjonsløsninger for web og mobil. Hovedtema for Webprosjekt I er prosjektstyring og arbeid i team.

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

 • ha kunnskap om noen enkle metoder for prosjektstyring og planlegging
 • ha kunnskap om noen enkle teorier om gruppepsykologi og enkle teknikker for gruppearbeid

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne delta som et effektivt medlem i en selvorganiserende prosjektgruppe som styrer sitt eget arbeid og jobber systematisk mot et felles mål
 • kunne planlegge og bidra til en iterativ design- og utviklingsprosess over tid
 • kunne bidra til å forebygge ineffektivitet, konflikter og kontraproduktiv gruppeadferd, og håndtere problemer på en konstruktiv måte
 • kunne kommunisere med en ekstern oppdragsgiver, og planlegge og gjennomføre en prosess som leder frem til en løsning som møter både oppdragsgiverens og brukerenes ønsker og behov

Generell kompetanse

Gjennom arbeidet med dette emnet skal studenten utvikle sin kompetanse på følgende områder:

 • Prosjektarbeid
 • Problemløsning
 • Arbeid i team
 • Kommunikasjon
 • Erfaringsbasert kompetanse

Emnets temaer

Så langt det er praktisk mulig vil oppgavene for Webprosjekt I-III bli gitt av eksterne oppdragsgivere, normalt bedrifter høgskolen samarbeider med. Oppdragene vil i hovedsak være knyttet til bedriftens egne webutviklingsprosjekter. Der det er mulig vil det bli tilrettelagt for et nært samarbeid med bedriften og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

Det kan også i noen grad være aktuelt med oppdrag for oppdragsgivere på høgskolen, som for eksempel høgskolens webavdeling eller web-relaterte forskningsprosjekter.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Praksis
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på selvstendig arbeid i grupper, samt jevnlig veiledning. I tillegg vil det bli gitt noen forelesninger om temaer som er relevante for de aktuelle prosjektene.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karakter blir satt på grunnlag av én grupperapport. Rapporten skal ha to deler, som hver teller 50% av karakteren: Én del som presenterer prosjektet og det faglige arbeidet med det; og én del som presenterer og drøfter gruppeprosessen. Begge deler må bestås for å bestå emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon. Ved "ikke bestått" må emnet tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Erstatter

IMT3391_01 Webprosjekt I

Supplerende opplysninger

Emnet er bare tilgjengelig for studenter ved bachelorprogrammet i webutvikling, eller maksimalt 25 studenter.