Datanettverk
2016-2017 - IMT2006 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Innføring i IT-drift og informasjonssikkerhet

Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

  • Kandidaten har god kjennskap til modeller, tjenester og protokoller for datanettverk.
  • Kandidaten er i stand til å benytte sin kunnskap innenfor feltet datakommunikasjon.

Ferdigheter:

  • Kandidaten kjenner relevante metoder og terminologi innenfor datanettverk.
  • Kandidaten er i stand til å utføre grunnleggende nettverksadministrasjon.

Generell kompetanse :

  • Kandidaten er i stand til å arbeide både selvstendig og i gruppe innen feltet datakommunikasjon.
  • Kandidaten er i stand til å designe, vurdere og utføre vedlikehold av enkle datanettverk.

Målsetting:

Etter fullført kurs skal studentene:

  • Forstå grunnleggende prinsipper knyttet til datanettverk.
  • Kjenne til og ha kunnskap om de mest brukte standardene og protokollene for datakommunikasjon.

Emnets temaer

Grunnleggende emner kurset er tenkt å dekke: 

  - Fysisk lag og datalink-lag (f.eks. Ethernet)

  - Nettverkslaget (f.eks. IP, ICMP, ruting)

  - Nettverksadressering (f.eks. IP-adressering)

  - Transportlaget (f.eks. TCP, UDP)

  - Applikasjonslaget (f.eks. HTTP, SMTP, DNS)

  - Svitsjing (VLANs)

  - Ruting og ruting-protokoller (f.eks. RIP, OSPF, EIGRP)

  - Aksesskontroll-lister (ACL)

  - Nettverkstjenester (f.eks. DHCP, NAT)

  - LAN-redundans (f.eks. STP)

  - Link-aggregering (f.eks. EtherChannel) 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Selvstudium

Lab-arbeid (deltagelse i lab på Gjøvik er obligatorisk)

Oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor benyttes hvert 5. år, neste gang i 2018.

Som alternative til ekstern sensor kan en tilsynssensor evaluere kursets struktur, innhold og eksamensoppgaver

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august. 

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

4 obligatoriske oppgaver må være godkjent før kandidaten kan gå opp til den skriftlige eksamenen.

Læremidler

Læringsmateriell fra CISCO NetAcademy

Utdelte artikler/presentasjoner fra forelesninger

Kurose, J. and Ross, K.W. (2008): Computer Networking: A Top-Down Approach, sixth edition. Addison- Wesley (anbefalt orienteringsstoff).

Supplerende opplysninger

Det vil være mulig for studenter å ta utvalgte CCNA modul-eksamener som korresponderer med kursets pensum for å få CISCO-kuponger som kan benyttes ved senere, ekstern CISCO-sertifisering (ikke arrangert av NTNU). Merk at denne ordningen til enhver tid avhenger av CISCOs håndtering og administrasjon av sertifiseringer, og at den dermed kan endres utenfor NTNUs kontroll. Merk også at resultater fra eventuelle CCNA modul-eksamener IKKE vil være tellende eller virke inn på karakteren i IMT 2006.

Opptak til et av følgende studieprogram er påkrevd for å kunne ta emnet:

 Årsstudium i informatikk (ÅRINF)

 Bachelor i IT-drift og informasjonssikkerhet (BITSEC)