Systemutvikling
2016-2017 - IMT2243 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:   Kandidaten kan gjøre rede for profesjonell arbeidsmetodikk for utvikling av programvare og har forståelse for grunnleggende administrative og teknologiske aspekter ved spesifisering, utvikling, testing og vedlikehold av programvare.  Kandidaten kan reflektere over ulike plandrevne og smidige tilnærmingsmåter i systemutviklingsprosesser og kjenner grunnleggende prinsipper for design av programvare.  

Ferdigheter: Kandidaten kan anvende objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse i systemutviklingsprosjekter og er bevisste på verdien og nødvendigheten av brukermedvirkning.  Man kan å etablere prosjektrutiner slik at et systemutviklingsarbeid legges opp systematisk med smidig utviklingsmetodikk og er i stand til å jobbe seg fra prosjektide og frem til en anbefalt skisse på programvareløsning i mindre utviklingsprosjekter.  Kan anvende og se nytte av verktøy i ulike deler av programvareutviklingsforløpet.

Generell kompetanse :  Kandidaten har opparbeidet bevissthet rundt programvarens rolle i virksomheter og samfunn og kjenner grunntrekk i den historiske utviklingen og sentrale innovasjoner innen fagfeltet.  Gjennom prosjektarbeid har man fått erfaring i prosjektstyring, gruppearbeid og dokumentasjon av prosess og produkt.  

Emnets temaer

 •  Programvarens rolle i virksomheter og samfunn før og nå
 •  Plandrevne og smidige systemutviklingsmodeller
 •  Prosjektstyring og risikovurdering
 •  Objektorienterte metoder og teknikker innen kravspesifisering og analyse med bruk av Unified Modeling Language
 •  Grunnleggende mønstre innen programvarearkitektur
 •  Prinsipper innen programvaredesign 
 •  Testing av programvare
 •  Vedlikehold og kvalitetssikring
 •  Brukermedvirkning
 •  Utviklingsstøttende verktøy innen planlegging, spesifisering og arkitektur

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
 •  Vurdering av ett prosjekt (teller 60%)
 •  Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hvert fjerde år på den skriftlige eksamen, neste gang i 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen. Prosjektet må gjennomføres på nytt ved neste ordinære emnegjennomføring.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Software Engineering, Ian Sommerville, 10.utgave + kompendium