WWW-Teknologi
2016-2017 - IMT2291 - 10sp

Forutsetter bestått

 • IMT1031 - Grunnleggende programmering eller  
  IMT1441 Programmering for web I

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1082 - Objekt-orientert programmering  og IMT2571 datamodellering og databasesystemer eller  
   IMT3851 Programmering for web II og IMT2261 informasjonssystemer og databaser

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kandidaten skal kunne vurdere ulike løsninger og treffe begrunnede valg for utvikling av avanserte web baserte applikasjoner
 • Kandidaten skal kunne planlegge og organisere utviklingen av web-baserte applikasjoner
 • Kandidaten skal kunne dele opp en web applikasjon i ulike lag

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne gjennomføre et web utviklingsprosjekt og produsere en ferdig løsning basert på en kundes behov
 • Kandidaten skal kunne kombinere ulike teknologier og prinsipper for å skape nye løsninger
 • Kandidaten skal kunne videreutvikle eksisterende produkter for å møte nye krav

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kjenner til sentrale samhandlingssystemer som muliggjør arbeid i grupper både lokalt og på distanse.

Emnets temaer

 • HTTP protokollen 
 • HTML/CSS
 • Serversideprogrammering i PHP 
 • Cookies og sessjonshåndtering 
 • Bruk av databaser 
 • Klientsideprogrammering i Javascript
 • Bootstrap og jQuery
 • Web komponenter og Polymer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, annet (se tekstfelt)
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • To prosjekter, teller 20% hver, til sammen 40%
 • Individuell 30 timers digital hjemmeeksamen med fortløpende levering i BitBucket, teller 60%
 • Begge deler må bestås.

Studentene får oppgitt URL til repository i BitBucket som klones når eksamen starter. Emneansvarlig skal gjøres til administrator i det klonede repositoriet og repositoriet skal oppdateres minst for hver time med utført arbeid.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hvert fjerde år, neste gang i 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen utsatt eksamen/kontinuasjon, må tas neste gang emnet går ordinært.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

PHP and MySQL 24-Hour Trainer, Andrea Tarr, Wiley, ISBN: 978-1-1180-6688-1
jQuery in Action, Second Edition, Bear Bibeault and Yehuda Katz, Manning publications, ISBN: 9781935182320
Tutorials og læremidler lenket til fra Fronter