Fargestyring
2016-2017 - IMT2411 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om farge og bilderelatert digital teknologi. Studentene skal forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal kunne anvende dagens teknologi for fargestyring på applikasjonsnivå, men også demonstrere en kritisk sans i forhold til teknologiens begrensninger.

Emnets temaer

 - Farger og fargesyn
 - Fargemetrikk og fargemåling
 - Digital bildereproduksjonsteknologi
 - Komponenter til Fargestyring
 - Bildekvalitet
 - Arbeidsflyt
 - Fargestyring på applikasjonsnivå
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Vurderes av intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt skriftlig eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode D: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske oppgaver og laboratoriearbeider.

Læremidler

 Bøker
 - Sharma, Abhay (2004) Understanding color management, New York: Thompson
 - Forelsesningsnotater