Livestreaming på web
2016-2017 - IMT2501 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1331 Videoproduksjon.

Anbefalt forkunnskap

Emnet bygger på IMT 1282 Medievitenskap , akademisk skriving og metode, IMT1102 Sosiale medier, IMT2662 Mobile medier og IMT2004 Webanalyse.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper

Etter gjennomført emne vil studentene ha kunnskap om arbeidsprosesser og teknologi som står sentralt i produksjon og formidling av et live event som er produsert og distribuert via internett. Kunnskapen inkluderer evnen til å kalkulere og planlegge et slikt event. Studentene skal som en del av prosjektene i emnet også arbeide med distribusjon av innholdet til moderne smarttelefoner vha etablerte standarder og sosiale kanaler.

Ferdigheter
Etter avsluttet emne skal studentene kunne initiere, planlegge og gjennomføre en produksjon som formidler levende bilder og lyd fra et arrangement ut på nettet distribusjon i sanntid, supplert av innhold fra sosiale tjenester på Internett

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studentene kunne identifisere utfordringer i, og kunne finne løsninger i situasjoner der sanntids formidling av digitalisert innhold står sentralt. De skal også kunne sette sammen ferdig utviklede ressurser, utstyr og tjenester for å produsere og analysere en videostrøm fra en aktivitet som pågår i sanntid.

Emnets temaer

Audio- og video teknologier og systemer med fokus på:

  • Lydsystemer for live events
  • Flerkamera videoproduksjon under live events
  • Systemer og standarder for streaming av lyd og video
  • Systemer for lagring og publisering av lyd og video
  • Overvåking av signaler i en live produksjonssetting
  • Produksjonsplanlegging, kalkulasjon, avvikling og ledelse

Pedagogiske metoder

Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet innebærer en praktisk større produksjon med hele klassen av et live event i samarbeide med en ekstern oppdragsgiver samt en individuell skriftlig refleksjonsoppgave. I forkant gjennomføres øvingsoppgaver i form av en kortere flerkamera liveinnspilling og publisering, eksempelvis en konsert e.l.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen teller 40% av karakteren.

Vurdering av gjennomført praktisk arbeid gjennom skriving av en refleksjonsrapport teller 60% av karakteren. 

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern på skriftlig eksamen og to interne sensorer på prosjektvurderingen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjektrapporten må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen.

Obligatoriske arbeidskrav

Studentene må ta aktivt del i planleggingen og gjennomføringen av 1-2 øvingsarrangementer, samt et eksamensarrangement.

Læremidler

Special Event Production: The Process, 2. edition, Doug Matthews, Routhledge 2016.
Special Event Production: The Resources, 2. edition, Doug Matthews, Routhledge 2016.

Supplerende litteratur vil bli gjort kjent i emnets LMS-rom.

Erstatter

IMT2481 Digitale produksjonssystemer I

Supplerende opplysninger

Dette er kun en navneendring: Fra "Medieproduksjon for events" til "Livestreaming på web" .