Innføring i medievitenskap: Teori og metode
2016-2017 - IMT2651 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskaper og ferdigheter om:

 • Studenten kan redegjøre for sentrale samfunnsmessige, teknologiske og innholdsmessige trekk i medieutviklingen. Studenten kan også redegjøre for typiske strukturer og sjangrer i mediene, og demonstrere en kritisk og reflektert innsikt i sentrale teorier og begreper knyttet til moderne informasjonsteknologi og digitale medier.
 • Studentene kan redegjøre for sentrale begreper i medievitenskapelig metode og utforme et forskningsdesign. De kan stille gode forskningsspørsmål og benytte kvalitative og kvantitative metoder for å besvare disse. Studenten skal kjenne til kriterier for god vitenskapelig forskning.
 • Studentene kan finne, vurdere og henvise til informasjon, fagstoff og innhente eget datamateriale. De kan framstille dette i en forskningsoppgave som besvarer en problemstilling. Studenten behersker akademisk skriving og referanseteknikk.

Emnets temaer

 • Medievitenskapelige metoder
 • Perspektiver på medienes rolle i samfunnet
 • Mediepolitikk og politisk kommunikasjon
 • Mediepåvirkning
 • Strukturer og sjangrer i analoge og digitale medier
 • Kommunikasjonsmodeller
 • Tegn, koder og tolkning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Individuell semesteroppgave

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Semesteroppgave må skrives på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Levert og godkjent to definerte milepæler relatert til semesteroppgaven.

Læremidler

Ytreberg, E. (2015) Medie-og kommunikasjonsteori. Oslo: Universitetsforlaget

Østbye H., Helland K., Knapskog K., Larsen, L.O, Moe, H. (2013) Metodebok for mediefag 4.utg. Oslo: Fagbokforlaget.

Omdahl, S.E. (red) 2013) Journalistikk og demokrati. Hvor går mediene? Hva kan gjøres? Rapport. Fritt Ord. Tilgjengelig: http://www.frittord.no/images/uploads/files/norsk_kvalitetsjournalistikk_rapport.pdf

Erstatter

IMT2352 Mediehistorie og tekstteori

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for bachelor i mediedesign og bachelor i webutvikling.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • Convergence, Information, communication and society, New Media & Society, Norsk Medietidsskrift, Visible Language, Visual Communication

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 070–, 302.23, 303.4833–

Aktuell støttelitteratur:

 • Bastiansen, Henrik G. og Hans Fredrik Dahl (2008). Norsk mediehistorie.2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget
 • Schwebs, Ture og Hildegunn Otnes (2006). Tekst.no: Strukturer og sjangrer i digitale medier. 2. utgave. Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen Akademisk Forlag
 • Crowley, David and Paul Heyer (2010). Communication in history: Technology, culture, society. Sixth edition. Boston: Pearson
 • Curran, James; Natalie Fenton and Des Freedman (2012).Misunderstanding the internet. London and New York: Routledge
 • Eliot, Simon and Jonathan Rose (eds) (2009). A companion to the history of the book. Chichester: Wiley-Blackwell
 • Engebretsen, Martin (2001). Nyheten som hypertekst: Tekstuelle aspekter ved møtet mellom en gammel sjanger og ny teknologi. Kristiansand: IJ-forlaget
 • Engebretsen, Martin, red. (2010). Skrift, bilde, lyd: Analyse av sammensatte tekster. Kristiansand: Høyskoleforlaget
 • Eriksen, Trond Berg (1987). Budbringerens overtak: Perspektiver på skriftkulturen. Oslo: Universitetsforlaget
 • Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamfunn. 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget
 • Haugsbakk, Geir (2010). Digital skole på sviktende grunnlag. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Vagle, Wenche, Margareth Sandvik og Jan Svennevig (1993). Tekst og kontekst: En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk. Oslo: Landslaget for norskundervisning / Cappelen