Webprosjekt II
2016-2017 - IMT2671 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1471 Webprosjekt I

Forventet læringsutbytte

Praksisprosjektene ved bachelorprogrammet for webutvikling (Webprosjekter I-III) har som mål å gi studentene praktisk kompetanse og erfaring med å utvikle kommunikasjonsløsninger for web og mobil. Hovedtema for Webprosjekt II er brukerorientering.

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

 • ha kunnskap om metoder for brukersentrert utvikling og brukerundersøkelser
 • ha kunnskap om minst ett vanlig publiseringssystem for web, og installasjon og bruk av dette

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne delta som et initiativrikt og effektivt medlem i en selvorganiserende prosjektgruppe som styrer sitt eget arbeid og jobber systematisk mot et felles mål
 • kunne planlegge og bidra effektivt til en iterativ design- og utviklingsprosess over tid
 • kunne bidra til å forebygge ineffektivitet, konflikter og kontraproduktiv gruppeadferd, og håndtere problemer på en konstruktiv måte
 • kunne kommunisere med aktuelle brukergrupper og kartlegge deres ønsker og behov
 • kunne anvende innsikter fra brukerstudier til å utforme et godt og brukertilpasset produkt

Generell kompetanse

Gjennom arbeidet med dette emnet skal studenten utvikle sin kompetanse på følgende områder:

 • Prosjektarbeid
 • Problemløsning
 • Arbeid i team
 • Kommunikasjon
 • Erfaringsbasert kompetanse

Emnets temaer

Så langt det er praktisk mulig vil oppgavene for Webprosjekt I-III bli gitt av eksterne oppdragsgivere, normalt bedrifter skolen samarbeider med. Oppdragene vil i hovedsak være knyttet til bedriftens egne webutviklingsprosjekter. Der det er mulig vil det bli tilrettelagt for et nært samarbeid med bedriften og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

Det kan også i noen grad være aktuelt med oppdrag for oppdragsgivere på høgskolen, som for eksempel høgskolens webavdeling eller web-relaterte forskningsprosjekter.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på selvstendig arbeid i grupper, samt jevnlig veiledning. I tillegg vil det bli gitt noen forelesninger om temaer som er relevante for de aktuelle prosjektene.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Karakter blir satt på grunnlag av en grupperapport. Rapporten skal ha to deler, som hver teller 50% av karakteren: En del som presenterer prosjektet og det faglige arbeidet med det; og en del som presenterer og drøfter gruppeprosessen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon. Ved "ikke bestått" må emnet tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring.

Erstatter

IMT3391_02 og IMT3391_04 Webprosjekt II

Supplerende opplysninger

Emnet er bare tilgjengelig for studenter ved bachelorprogrammet i webutvikling, eller maksimalt 25 studenter.