Objektorientert systemutvikling
2016-2017 - IMT3102 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT2243 Systemutvikling

Anbefalt forkunnskap

IMT1082 Objektorientert programmering

Forventet læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om utviklingsomgivelser i Open Source-prosjekter. Videre har man forståelse for patterns (mønstre) og ser relevansen av disse innen prosess, arkitektur, design og grensesnittutforming i programvareutviklingsprosjekter. Kandidaten har innsikt i tradisjonelle og moderne programvarearkitekturer og utviklingsverktøy/plattformer.  

Kandidaten har ferdigheter i objektorientert analyse og design med anvendelse av modelleringsspråket UML og design patterns.

Man får kompetanse i å gi faglig begrunnede forslag til organisering av mindre programvareløsninger baserte på fremsøking og bruk av relevante nettkilder.

Emnets temaer

  •  Smidige systemutviklingsprosesser
  •  Open Source Software Development
  •  Objektorientert analyse og design
  •  Modellering i UML med fokus på programvaredesign
  •  Patterns (mønstre) for arkitektur, objektorientert design og brukergrensesnitt
  •  Cloud Computing - Platform as a Service som utviklingsmiljø

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
I emnet inngår to gruppearbeider (tilknyttet et prosjektarbeid) og tre individuelle innleveringer. Presentasjonsmappa som gir grunnlag for sensur skal bestå av fire av disse arbeidene. Emnelærer bestemmer ett individuelt og ett gruppearbeid, og studenten velger selv hvilke to øvrige arbeider som skal inn i presentasjonsmappa. Endelig karakter settes av intern sensor ut fra en helhetsvurdering av de fire arbeidene.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern sensor hvert femte år, neste gang i 2020

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt ved neste gangs ordinære avvikling.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Kompendium / nettkilder oppgis i emnerommet ved semesterstart