Programvaremønstre
2016-2017 - IMT3110 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT2243  Systemutvikling og IMT1082 Objektorientert Programmering

Forventet læringsutbytte

Kandidaten har kunnskap om og forståelse for et bredt spekter av programvarepatterns (mønstre) og ser relevansen av disse i programvareutviklingsprosjekter. De har innsikt i utvalgte sentrale arkitektur- og designpatterns og grunntrekk i moderne utviklingsplattformer.  

Kandidaten kan analysere verktøybruk og prosesspatterns i Open Source prosjekter.  

Kandidaten og gi faglig begrunnede forslag til organisering av mindre programvareløsninger baserte på anvendelse av arkitektur- og HCI-patterns og modellere og utforme gode objektorienterte design.

Emnet gir kandidaten kompetanse innen fremsøking og tolkning av faglige nettkilder og gjennom mappearbeider oppnås kompetanse innen å dokumentere faglige arbeider og underbygge sine valg både fra et akademisk og et praktisk perspektiv.  

Emnets temaer

  •  Open Source Software Development
  •  Objektorientert analyse og design med modellering i UML.
  •  Programvare Arkitektur Patterns (mønstre) 
  •  Patterns for objektorientert design 
  •  HCI-patterns for bruk ved design av brukergrensesnitt
  •  Patterns innen ulike teknologier som mobilplatformer og skyteknologi

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering
I emnet inngår to gruppearbeider (tilknyttet et prosjektarbeid) og tre individuelle innleveringer. Presentasjonsmappa som gir grunnlag for sensur skal bestå av fire av disse arbeidene. Emnelærer bestemmer ett individuelt og ett gruppearbeid, og studenten velger selv hvilke to øvrige arbeider som skal inn i presentasjonsmappa. Endelig karakter settes av intern sensor utfra en helhetsvurdering av de fire arbeidene.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern senor hvert femte studieår, neste gang høst 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter med ikke bestått gis anledning til å levere forbedret versjon av sin mappe i påfølgende semester.  

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Nettkilder som ligger i emnerom.

Erstatter

IMT3102 Objektorientert systemutvikling- fra høst 2018