Applikasjonsutvikling
2016-2017 - IMT3281 - 10sp

Forutsetter bestått

 • IMT1031 - Grunnleggende programmering
 • IMT1082 - Objekt-orientert programmering

Anbefalt forkunnskap

 • IMT2021 - Algoritmiske metoder
 • IMT2571 - Datamodellering og databasesystemer

Forventet læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten skal kunne beskrive prinsippene bak og strukturen i generelle distribuerte systemer.
 • Kandidaten skal kunne anvende ferdige moduler samt konstruere og anvende klassebiblioteker.
 • Kandidaten skal kunne organisere funksjonalitet i hensiktsmessig klasse og pakkestrukturer.

Ferdigheter

 • Kandidaten skal kunne benytte eksisterende biblioteker for å produsere større fler tråds programsystemer.
 • Kandidaten skal mestre utvikling av GUI applikasjoner med flere vinduer
 • Kandidaten skal beherske bruk av utviklingsverktøy og versjonskontrollsystemer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan planlegge og gjennomføre utviklingsprosjekter.
 • Kandidaten kan benytte relevante samhandlingssystemer som gir mulighet for å jobbe sammen på prosjekter selv om deltakerne befinner seg på geografisk forskjellige steder.
 • Kandidaten skal gjennom emnet opparbeide seg gode praktiske ferdigheter innen programmering.

Emnets temaer

 • Bruk av klassebiblioteker
 • Flertrådsprogrammering
 • Vindusprogrammering
 • Internasjonalisering
 • Dokumentasjon av kildekode
 • Bruk av utviklingsverktøy og versjonskontroll

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 •  Individuell 30 timers digital hjemmeeksamen med fortløpende levering i BitBucket (teller 45%)
 •  Vurdering av ett større prosjekt (teller 45%, karakter A-F)
 •  1 prosjekt som teller 10 % (karakter A/F)

Studentene får oppgitt URL til repository i BitBucket som klones når eksamen starter. Emneansvarlig skal gjøres til administrator i det klonede repositoriet og repositoriet skal oppdateres minst for hver time med utført arbeid.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk hvert fjerde år, neste gang i 2018 Høst.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Prosjekter må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Utsatt eksamen/kontinuasjon på digital hjemmeeksamen i august.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Java How to Program, 10th Edition, Deitel/Deitel, PHI Learning, 2014