Fordypningsprosjekt i media
2016-2017 - IMT3472 - 10sp

Forutsetter bestått

Innen 1/9: 90 studiepoeng bestått fra 1. og 2. studieår innen medieproduksjon eller andre tilliggende fagkretser etter vurdering.

Forventet læringsutbytte

Kandidatene skal planlegge og gjennomføre et medieprosjekt for en ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i samarbeid med andre studenter ved NTNU.

Etter endt emne skal studenten:

Kunnskap

 • ha inngående kunnskap innen medieproduksjon og medieledelse med utgangspunkt i en selvvalgt oppgave innen emnets temaer
 • tilegne seg dybdekunnskap, breddeforståelse og praktiske ferdigheter innenfor fagområdet medieproduksjon og medieledelse
 • ha kunnskap om hvordan en presis prosjektskisse utformes
 • kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og rapportering
 • ha gode kunnskaper og ferdigheter innen innovasjon, entreprenørskap og bærekraftig utvikling
 • disponere spesiell kunnskap på områder der de har fordypet seg i selvvalgt prosjektarbeid.

Ferdigheter

 • tilegne seg forståelse for forskningsutfordringer, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter innen relevant fagkrets som forbereder kandidaten på arbeidet med bacheloroppgaven. 
 • rapportere i henhold til vitenskapelige akademiske normer
 • anvende relevante metoder og teorier blant alt kandidaten har lært så langt i utdanningen, og ut fra det løse den aktuelle problemstillingen

Generell kompetanse

 • kunne oppdatere sin kunnskap, teoretisk og praktisk, samt ved veiledning internt og eksternt
 • være i stand til å gjøre valg og vurderinger i en arbeidsprosess som leder fra ide til presentasjon av produkt og rapport
 • gjenkjenne tema, teori og problemstillinger som er relevant innen medieproduksjon og medieledelse

Emnets temaer

Tema for fordypningsemnet velges blant emner som tilbys av fagmiljøet innen Medieproduksjon og medieledelse. Aktuelle fordypningsoppgaver kandidatene jobber med kan dreie seg om konseptuell problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler, medieproduksjon gjennom implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger, brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene. Studenten må avklare tema og problemstilling med eneansvarlig eller veileder før prosjektet avvikles. Videre oppfordres studenten å jobbe i samarbeid med andre.

Det prosjektet kandidaten jobber med i dette emnet kan gjerne, i samråd med veileder eller emneansvarlig, videreutvikles til å bli det prosjektet man jobber med i bacheloroppgaven.

Emnet er ment som en forberedelse på det arbeid som forventes i bacheloroppgaven og det forventes at studenten skal benytte kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og rapportering i formidling av fordypningsoppgaven. Videre skal kandidaten effektivt presentere prosjektløsningen muntlig. 

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

 Ressursforelesninger ved behov, i hovedsak baserer opplegget seg på faste prosess- og prosjektveiledninger.

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Vurdering av prosjekt (med vurdering og innlevering av prosjektskisse, produkt og skriftlig sluttrapport)

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Vurderes av to interne sensorer.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet, må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk med veiledning i forbindelse med utarbeidelse av prosjektskissen og produkt.

Obligatorisk fremføring: Studenten skal presentere prosjektet i form av en "muntlig eksamen."

Læremidler

Selvvalgt i samråd med veileder. Vitenskaplig metode, innovasjon og entreprenørskap vil dekkes av kompendier/artikkelsamlinger.

Erstatter

IMT3821 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter III