Kunstig intelligens
2016-2017 - IMT3591 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1031 Grunnleggende programmering

Anbefalt forkunnskap

IMT2021 Algoritmiske metoder

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne vil studentene være i stand til å:

 • Forstå og evaluere forskjellige AI kjerneteknologier og –algoritmer, slik som agent technology, informed og uninformed tree og graph search algorithms, diverse læringsteknikker deriblant artificial neural networks, decision tree learning og evolusjonære algoritmer, logikk og planleggingsteknikker og -algoritmer, kunnskapsrepresentasjon, meningen til konsepter som intelligens, resonnering, og det å dra slutninger.
 • Identifisere forskjellig bruk og applikasjoner av AI teknikker og algoritmer, fra neurovitenskap, forstå hjerne til spill-utvikling, til webteknologier og sikre systemdesigner.
 • Implementere flere av algoritmene på de mobile robotene. Studentene vil også forbedre programmeringsferdighetene på egenhånd innen et foretrukket språk og i Java ved å lære å programmere en mobil robot.
 • Forbedre programmeringsferdigheter gjennom programmering av mobile roboter. Programmering av mobile roboter bidrar til å koble teori lært i klassen med praktisk bruk av den.
 • Evaluere run-time og minnekompleksiteten til flere AI algoritmer, og øve på å skape bedre algoritmer.

Emnets temaer

 • Path finding
 • FSM
 • Scripts
 • Symbolic AI Techniques
 • Logikk
 • Multi agent systems
 • State based search
 • Goal directed search
 • Genetic Algorithms / Programming
 • Neural networks
 • Reinforcement learning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Dette kurset vil fokusere på den praktiske implementeringen av AI-konsepter. Forelesninger vil introdusere et temaområde og studentene er forventet å implementere og rapportere om nøkkelkonseptene.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 4 timer  (60%)
 • 4 obligatoriske oppgaver (40%). Alle fire oppgaver må bestås for å kunne gå opp til skriftlig eksamen.
 • Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen.

Oppgaver må tas på nytt ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler

Kode A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Læremidler

Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition by Stuart Russell and Peter Norvig, 2010

Supplerende opplysninger

I tilfelle færre enn 5 studenter melder seg opp til kurset kan kursets form endre seg som en følge av klassestørrelsen.