IT-ledelse
2016-2017 - IMT3681 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2243  Systemutvikling

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper:  Etter endt emne har man innblikk i virksomheters anvendelse av IT-baserte informasjonssystemer og strategiske valg som må foretas i tilknytning til dette.  Kandidatene kan reflektere rundt hvordan man fra et lederperspektiv ivaretar god forretningsmessig anvendelse av informasjonsteknologi og kjenner valgmulighetene man har i forhold til å ha interne kontra innleide IT-ressurser innen utvikling og drift av IT-løsningene. 

Ferdigheter:  Kandidaten kan utarbeide en IT-strategi for mindre foretak og evaluere IT-strategien i store virksomheter.

Generell kompetanse:  Kandidaten har opparbeidet evne til å fremskaffe, sammenligne og foreta en faglig diskusjon rundt fagtidsskriftsartikler eller bedrifters IT-strategidokumenter. 

Emnets temaer

  •  Forretningsmessig anvendelse av informasjonsteknologi
  •  IT-strategi
  •  Organisering av IT-funksjonen i virksomheter
  •  Anskaffelses - og serviceavtaler for IT-løsninger 
  •  Outsourcing kontra interne IT-ressurser
  •  Cloudløsningers betydning
  •  Digitale samarbeidsformer inkludert sosiale medier

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

To deleksamener:

  1. Studentene kan som den ene deleksamen velge mellom enten å gjøre et gruppebasert prosjektarbeid eller skrive et individuelt essay. Dette arbeidet teller 40 % av sluttkarakter.
  2. Alle deltar på skriftlig 4-timers eksamen som teller 60 %.
  3. Begge deleksamnene må bestås for å få karakter i emnet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.  

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen i august for skriftlig eksamen. Ny levering av essay/prosjekt avtales spesielt med emneansvarling.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

D. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt.

Læremidler

Pensumbok:  Digital Forretningsforståelse, Tarjei A. Heggernes.

+ Digitale pensumkilder finnes i Emnerommet.

Erstatter

IMT1391