Entreprenørskap og innovasjon i media
2016-2017 - IMT3811 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT2591 Emneoverbyggende innovasjonsprosjekter I, eller tilsvarende.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper: 

Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om innovasjon i medierelaterte utviklingsprosjekter. 

Kandidaten skal ha opparbeidet kunnskaper om relasjonen mellom medier og samfunnet, og forstå hvilken samfunnsrolle mediene spiller. 

Kandidaten skal ha opparbeidet kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektledelse og teamledelse, relatert til entreprenørskap og innovasjon i media.

 

Ferdigheter: 

Kandidaten skal kunne identifisere og formulere problemstillinger for entreprenørskap og innovasjon i media, og sette dette i sammenheng til relevante faglige verktøy. Litt enklere sagt: I en uoversiktlig sammenheng, enkelt kunne påpeke problem og løsningsmuligheter. 

Generell kompetanse: 

Kandidaten får generell kunnskap om teorier for innovasjon og entreprenørskap, og dette relateres til medievirksomheter. 

Kandidaten får øvelse i å formulere problemstillinger i en uoversiktlig kontekst. 

Kandidatene får også generell kompetanse om medienes betydning og rolle i samfunnet.

Emnets temaer

  • Innovasjon og nyskaping i media
  • Produkt- og tjenesteutvikling
  • Kreative teknikker til utviklingsarbeid
  • Problemdefinisjon og formulering
  • Idéstimulerende teknikker, brainstorming
  • Media i samfunnet, medienes samfunnsrolle, endringer i samfunnet relatert til media
  • Prosjektledelse

Kandidatene skal planlegge og gjennomføre et utviklingsprosjekt. Det kan gjerne være for en ekstern eller intern oppdragsgiver, og også evt. i samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved NTNU.

Utviklingsoppgaver som kandidatene jobber med kan dreie seg om konseptuell problemløsning, produktutvikling i alle typer medier eller i ulike kanaler, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, innovative kommunikasjonsløsninger, brukersentrerte og sosiale medier, eller innovativ utvikling av arbeidsprosesser i mediene.

Det prosjektet kandidaten jobber med i dette emnet kan gjerne være en videreutvikling av tidligere prosjekt, eller bli utformet for å bli fortsatt på i senere prosjekt. Dette skjer i samråd med veileder.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosjektveiledninger og/eller formativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger. Selvstudier av oppgitt faglitteratur er også vesentlig, samt skriving av fagtekst tilknyttet semesteroppgave og refleksjonsnotat.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Vurdering består av to deleksamener:

Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av et prosjekt som innleveres som skriftlig rapport. Obligatorisk muntlig presentasjon av prosjektet. Det kan leveres i et annet format etter avtale med emneansvarlig dersom det er relevant for oppgaven. Normalt utføres prosjektene i grupper på ca. tre studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).

Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del som besvarer oppgitte spørsmål. (30%).

Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Innleverte skriftlige arbeider vurderes av intern og ekstern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Det er et obligatorisk arbeidskrav at prosjektoppgavene (semesteroppgavene) fremføres muntlig gruppevis, og at alle studentene er til stede på hverandres presentasjoner.

Læremidler

Dette oppgis ved kursstart, og vil blant annet inneholde:

Aasen og Amundsen (2011), Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal.
Krokan, Arne (2013), Nettverksøkonomi : digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Krokan, Arne (2015), Det friksjonsfrie samfunnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Schwebs, Ture og Helge Østbye (2007/2013), Media i samfunnet. Oslo: Samlaget.
Eide, Martin, Leif Ove Larsen og Helle Sjøvaag (red.) (2012), Nytt på nett og brett : journalistikk i forandring. Oslo: Universitetsforlaget.

Vaagan, Robert og Jens Barland (red.) (2015), Entreprenørskap og ledelse i media. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Barland, Jens (2012), Journalistikk for markedet : Redaksjonell produktutvikling i VG og Aftonbladet på papir og nett 1995-2010. Oslo: Universitetet i Oslo (tilgjengelig som gratis e-bok her: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-32655).

Erstatter

I