Bacheloroppgave
2016-2017 - IMT3912 - 20sp

Forutsetter bestått

 • Bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres
 • Fra høsten 2013 er gjennomføring av Idélab 24 eller tilsvarende forutsetterkrav for bacheloroppgaven (se "Supplerende opplysninger").

Fra høsten 2015 forutsettes de 100 stp i tillegg å inkludere emnene REA1141 Matematikk 1 og REA2101 Fysikk og kjemi, for studenter på bachelor i ingeniørfag, data .

Forventet læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:

Kunnskaper

 • ny kunnskap innen en selvvalgt del av sitt fagområde
 • forståelse for metodisk arbeid, evne til refleksjon og evne til systematisk/vitenskapelig vurdering
 • kompetanse til å planlegge og utføre en selvstendig oppgave, formulere problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i både teoretisk og empirisk materiale og å gjennomføre en oppgave på en metodisk tilfredsstillende måte

Ferdigheter

 • ferdigheter i å utarbeide konkrete problemstilling av samfunnsmessig interesse innen fagområdet, under veiledning
 • ferdigheter i å identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
 • ferdigheter i å gå i dybden på avgrensede problemstillinger og utarbeide konkrete løsningsalternativer på problemet
 • ferdigheter i å dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte

Generell kompetanse

 • innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger som er av relevans for problemstillingen
 • bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser for enkeltmennesker, bedrift og samfunn

Emnets temaer

Studenten velger selv forhåndsgodkjent problemstilling innen sitt fagområde.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Prosjekt gjennomføres i grupper på 2-3 studenter.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Avsluttende rapport.

For studenter som går bachelor i ingeniørfag - data gjelder:

 • Prosjektrapporten gis en midlertidig karakter.
 • Muntlig presentasjon med påfølgende individuell muntlig eksaminasjon kan justere den midlertidige karakteren opp eller ned til endelig karakter.
 • Rapporten må være bestått for at studentene skal kunne fremstille seg for muntlig presentasjon og eksaminasjon.
 • Både rapport, presentasjon og eksaminasjon må være bestått for at emnet skal være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern sensor og intern sensor. 

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved ikke bestått  bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

Jf NTNUs studieforskrift pr 1.1.2016

Obligatoriske arbeidskrav

 • Problemdefinisjon (arbeidstittel og foreløpig problemstilling avklares med fagmiljøet innen utgang av høstsemester)
 • Prosjektplan/ forskningsskisse (studenter som følger bachelor i ingeniørfag data presenterer denne muntlig på engelsk for sin veileder)
 • Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer
 • Individuelt refleksjonsnotat
 • Muntlig fremføring, inklusiv elektronisk innlevering av presentasjonsmaterialet som benyttes

Læremidler

Anbefalt litteratur:
Aage Rognsaa Bacheloroppgaven, Universitetsforlaget 2015

Supplerende opplysninger

Ytterligere info: http://www.hig.no/student/oppgaveskriving og http://www.ntnu.no/aimt/bacheloroppgaver

Idélab 24 : Studenten skal ha deltatt i 24-timers innovasjonsprogram (Idélab-24) inkl. tverrfaglig gruppearbeid. Detaljert informasjon om gjennomføringen kommer ved semesterstart.