Responsiv web
2016-2017 - IMT3950003 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har etter å ha gjennomført emnet kunnskaper om prinsipper for responsiv webdesign. Studentene har grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i html og css-koding for responsive nettsider ved bruk av fleksibel layout og media queries. Studentene har lært prinsippene for html og css struktur og syntaks og er i stand til å vurdere responsive nettsider på forskjellige plattformer.

Emnets temaer

 • Grunnleggende HTML-struktur og -koding
 • Grunnleggende CSS-prinsipper og -koding
 • Prinsipper for mobil først og responsiv design
 • Bruk av fleksibel layout
 • Bildeformater og optimalisering for web
 • Typografi for web
 • Farger på web
 • Designprosess, planlegging og realisering

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, workshops og prosjektarbeid

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (70 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av emnelærer og/eller emneansvarlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs gjennomføring av emnet

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Aktuell støttelitteratur:

 Cederholm, Dan (2009).Web standards solutions: The markup and style handbook.Berkeley: Apress

 • Cederholm, Dan (2010).CSS3 for web designers.New York: A Book Apart
 • Hoober, Steven and Eric Berkman (2012).Designing mobile interfaces.Sebastopol: O’Reilly
 • Marcotte, Ethan (2014). Responsive web design.New York: A Book Apart
 • Marcotte, Ethan (2015). Responsive Design: Patterns & Principles.New York: A Book Apart
 • Neil, Theresa (2012).Mobile design pattern gallery: UI patterns for mobile applications.Sebastopol: O’Reilly
 • Porter, Joshua (2008).Designing for the social web.Berkeley: New Riders
 • Vinh, Khoi (2011).Ordering disorder: Grid principles for web design.Berkeley: New Riders
 • Wroblewski, Luke (2012).Mobile first.New York: A Book Apart
 • Zeldman, Jeffrey (2010). Designing with web standards.Third edition. Berkeley: New Riders

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.