Design og prototyping for mobil og nettbrett
2016-2017 - IMT3950005 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT2072 Ergonomi i digitale medier

Forventet læringsutbytte

Studenten har etter å ha gjennomført emnet kunnskaper om interaksjonsdesign og designprinsipper for innhold og funksjoner på mobil. Studentene har videre kunnskaper og ferdigheter innen prototyping av innhold og funksjoner på mobil. Studentene lærer prinsipper og teknikker for design og high fidelity prototyping. Studentene vil utvikle sin bevissthet omkring muligheter og begrensninger ved design for mobil og vil utvikle grunnleggende ferdigheter og lære om prinsipper for god, brukersentrert design for mobil. Studentene skal kunne presentere konseptskisser og prototyper og vil få øvelse i å argumentere for og presentere sine løsningsforslag.

Emnets temaer

 • Smarttelefoner og nettbretts muligheter og begrensninger fra et innholds- funksjons- og designperspektiv.
 • Brukersentrerte metoder for mobil og nettbrett
 • Interaksjonsmetoder for touch-baserte skjermer
 • Typografi og lesbarhet for mobile skjermer
 • Komposisjon og bruk av skjermflate på mobil og nettbrett
 • Ergonomi og brukskontekst for mobilinnhold
 • Prototypingsteknikker for mobile løsninger

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Prosjektarbeid, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (70 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

 Sensureres av emnelærer og/eller emneansvarlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs gjennomføring av emnet

Obligatoriske arbeidskrav

 Ingen

Læremidler

Aktuell støttelitteratur:

 • Cederholm, Dan (2009).Web standards solutions: The markup and style handbook.Berkeley: Apress
 • Cederholm, Dan (2010).CSS3 for web designers.New York: A Book Apart
 • Hoober, Steven and Eric Berkman (2012).Designing mobile interfaces.Sebastopol: O’Reilly
 • Marcotte, Ethan (2014). Responsive web design.New York: A Book Apart
 • Marcotte, Ethan (2015). Responsive Design: Patterns & Principles.New York: A Book Apart
 • Neil, Theresa (2012).Mobile design pattern gallery: UI patterns for mobile applications.Sebastopol: O’Reilly
 • Porter, Joshua (2008).Designing for the social web.Berkeley: New Riders
 • Vinh, Khoi (2011).Ordering disorder: Grid principles for web design.Berkeley: New Riders
 • Wroblewski, Luke (2012).Mobile first.New York: A Book Apart
 • Zeldman, Jeffrey (2010). Designing with web standards.Third edition. Berkeley: New Riders

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.