Veifinningssystemer
2016-2017 - IMT3950008 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene være i stand til å analysere eksisterende veifinningsløsninger og skiltsystemer. Videre skal studentene være i stand til å foreslå nye veifinningssystemer for brukere av menneskeskapte miljøer som f.eks. et universitetsområde, et sykehus, et kjøpesenter eller en flyplass. Studentene skal kunne redegjøre for psykologiske, kognitive, typografiske, formessige og materialrelaterte aspekter i arbeidet ved utforming av veifinningssystemer. Studentene skal ha trening i design og presentasjon av veifinningssystemer, og skal kunne redegjøre for ulike hensyn relatert til universell utforming i veifinningsløsninger. Videre skal studentene være bevisstgjort rundt bruk av ny og tradisjonell teknologi i veifinningsløsninger. Studentene skal ha en forståelse av viktigheten av en systematisk, helhetlig analyse i arbeidet med design av veifinningssystemer, og skal ha trening i å bruke brukersentrerte metoder som personas og scenarier, prototyping og brukertesting i prosessen.

Emnets temaer

 • Hva er veifinning?
 • Faktorer som har innvirkning på folks veifinningsevne
 • Konsekvenser for inadekvate veifinningssystemer
 • Multinivå-veifinningsstrategier og utvikling av et effektivt veifinningssystem
 • Skilt: lesbarhet, leselighet og posisjonering
 • Retningsindikerende skilt, lokasjonsindikerende skilt, oversiktsskilt
 • Sikkerhets- og advarselsskilt
 • Brukersentrert utviklingsmetodikk
 • Veifinning og universell utforming
 • Digital og multimodal veifinning
 • Veifinningssystemers rolle i strategisk design

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Gruppeprosjekt, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. For Bachelor i mediedesign inngår prosjektet/prosjektene så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (70 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensur ved emnelærer og/eller emneansvarlig

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs gjennomføring av emnet

Obligatoriske arbeidskrav

 Ingen

Læremidler

 Bøker:

 • Gibson, David (2009). The wayfinding handbook: Information design for public places. New York: Princeton Architectural Press
 • Miller, Colette and David Lewis (1999). Wayfinding: effective wayfinding and signing systems. London: Stationery Office (Høgskolebiblioteket har et sett med utlånseksemplarer)

 Annet:

 • Annen litteratur/artikler/notater

Supplerende opplysninger

Emnet byr kun på et begrenset antall forelesninger og baserer seg i stor grad på selvstudium og et gruppeprosjekt som inkluderer et veifinningssystem, en kortfattet designmanual og en kortfattet prosjektrapport. Prosjektrapporten skal inneholde referanser til emnets læremidler.

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign, og ellers som valgemne for utvalgte studieprogram.

Støttelitteratur:

 • Bauer, Erwin (2008). Orientation & identity: Portrait of international way finding projects. Wien and New York: Springer
 • Lynch, Kevin (1960). The image of the city. Cambridge, Mass.: MIT Press
 • Mollerup, Per (2005). Wayshowing: A guide to environmental signage: Principles & practices. Baden: Lars Müller
 • Shaughnessy, Adrian and Tony Brook (eds) (2010). Supergraphics: Transforming space: Graphic design for walls, buildings and spaces. London: Unit Editions
 • Smitshuijzen, Edo (2007). Signage design manual. Baden: Lars Müller Publishers

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 302.23 Infodesign, 526, 720.103