Typografisk logo og formøvelser
2016-2017 - IMT3950-2 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten får en grunnleggende innføring i analytisk tilnærming til visuelle virkemidler som brukes i design av logoer. Prosjektet gir erfaring med både konseptuelle, grafiske og estetiske problemstillinger og studenten skal kunne reflektere over og praktisere grunnleggende emnebetoning av typografi.

Studenten vil kunne utvikle bevisste grafiske komposisjoner med utgangspunkt i en definert målsetting. Gjennom bruk av abstrakt form og farge lærer studenten grunnleggende teknikker for å skape effektiv visuell kommunikasjon. Oppgaven skal løses med begrensede kriterier og oppøver evnen til å utrykke seg med få virkemidler.

Emnets temaer

(Re)design og presentasjon av en typografisk basert logo med utgangspunkt i dokumentasjon av eksisterende logo. Emnet inneholder en introduksjon til konseptutvikling og emnebetoning av typografi er sentralt. Emnet omfatter også øvelser i bruk av grafiske- og estetiske virkemidler, komposisjon, fargesetting av gitte tekst- og formelementer og presentasjon av skisseutvikling over tid og studentene skal øves i å tolke et musikkstykke om til et grafisk uttrykk.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Individuelt prosjektarbeid, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (70 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Sensureres av emnelærer og/eller emneansvarlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs gjennomføring av emnet

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Supplerende opplysninger

Emnet er kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.

Ikke obligatorisk pensum, men anbefalt litteratur:

Rannem, Øivin. 2012.Typografi og skrift. 2. utg. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279353430

Leborg, Christian. 2004.Visuell grammatikk. Oslo: Abstrakt. ISBN: 9788279351183

 Pluss disse nettsidene: http://ilovetypography.com    http://logodesignlove.com