Brukerorientert informasjonsarkitektur
2016-2017 - IMT4042 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Essay
Flervalgstest(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern (2 interne) sensor. Ekstern sensor brukes periodisk, neste gang høst 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ordbok engelsk/morsmål

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

 

Læremidler

Se engelsk versjon.