Theory and Practise of Legal, Privacy, and Organizational Requirements
2016-2017 - IMT4206 - 7.5sp

Forutsetter bestått

See English version.

Anbefalt forkunnskap

See English version.

Forventet læringsutbytte

See English version.

Emnets temaer

See English version.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

See English version.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version.

Læremidler

Se oversikt i emnets rom i Fronter.

Supplerende opplysninger

See English version