Security Privacy and Risk Management, Case Study
2016-2017 - IMT4207 - 7.5sp

Forutsetter bestått

See English version.

Anbefalt forkunnskap

See English version.

Forventet læringsutbytte

See English version.

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Essay
Forelesninger
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

See English version.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

See English version.

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version.

Erstatter

See English version.

Supplerende opplysninger

See English version.