Introduction to Research on Serious Games and Gamification
2016-2017 - IMT4307 - 7.5sp

Forutsetter bestått

Se engelsk versjon

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Refleksjon
Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

Læremidler

To be defined

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon