Machine Learning and Pattern Recognition 2
2016-2017 - IMT4632 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT4612 Machine Learning and Pattern Recognition I

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Annet

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

None.

Læremidler

Se engelsk versjon

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon