Matematikk for programmering
2016-2017 - REA1121 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 REA1101 Matematikk for informatikkfag

Forventet læringsutbytte

Etter fullført kurs så skal studentene ha kunnskaper om:

 • Andvendelser av matematisk logikk
 • Algoritmer for veisøk
 • Logisk og funksjonell programmering
 • Elementær mekanikk for spill and applikasjonser
 • Anvendelser av linear algebra i programvareutvikling
 • Rollen til matematikk i programmeutvikling

Ferdigheter i:

 • Logisk og funksjonell programmering 
 • Lage løsninger for veisøk
 • Analysere programmer ved hjelp av sannsynlighetsregning
 • Overføre matematiske beskrivelser til programkode

Generell kompetanse i:

 • Generell logisk og matematisk resonnering
 • Problemløsning og beskrivelser av løsninger
 • Generell programmeringsevne
 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon på engelsk

Emnets temaer

 • Logikk
  • Logiske gåter
  • Introduksjon til logiske programmeringsspråk
  • Bitvis logikk
 • Sannsynlighetsregning
  • Elementær sannsynlighetsregning og telling
  • Betinget sannsynlighet
  • Modellering ved hjelp av Markov-kjeder
  • Forventningsverdi og varians
  • Anvendelser i programvareutvikling
 • Lineær algebra
  • Egenvektorer, pseudo-invers og SVD (singular value decomposition)
  • Anvendelser i bildebehandling og anbefalingsystemer
  • Beregnbar linear algebra i Python og C++
 • Introduksjon til funksjonell programmering
 • Mekanikk i applikasjoner
  • Newtons mekanikk
  • Numerisk losning av bevegelseslikningene 
  • Elastiske og ikke-elastiske kollisjoner
  • Beregning av bane-kollisjoner.
  • Invertert kinematikk

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor, ekstern sensor hvert 3. år - neste gang i 2019.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

 Inntil 5 obligatoriske innleveringer

Læremidler

 Utdelte kopier og notater

Erstatter

REA2061 Matematikk for sprillprogrammering