VA-teknikk for ingeniører
2016-2017 - BYG1351 - 10sp

Forutsetter bestått

REA2101 Fysikk og kjemi

Anbefalt forkunnskap

BYG2251 Mekanikk

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene har grunnleggende kunnskap om hydrodynamikk og vannkjemi med fokus på vannkvalitet, vannforurensning og rensemetoder, samt kunnskap om ledningsnett for både vannforsyning, avløps-, og overvannsystemer. I tillegg skal studentene ha overordnet kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder. 

Ferdigheter:

Videre skal studentene kunne

 • beskrive hovedkomponentene i et vannforsynings-, avløps-, og overvannssystem 

 • dimensjonere vannledninger
 • beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann
 • beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
 • gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder
 • gjøre et begrunnet valg mellom vannbehandling- og avløpsrensemetoder
 • gjøre rede for basis-drift av VA-anlegg

Generell kompetanse:

 • formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger

Emnets temaer

 • Hydrodynamikk, energibetraktninger
 • Transportsystemer
 • Vannbehov og vannforbruk
 • Behandling av forsyningsvann
 • Håndtering av overvann
 • Oppsamling og transport av avløpsvann
 • Rensing av avløpsvann

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

I tillegg til ordinære forelesninger og forhåndsinnspilte videoforelesninger vil det vil arrangeres ekskursjoner i Mjøsregionen.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 Intern sensor. Ekstern sensor hvert 5. år, neste gang i 2020.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

3 - 6 obligatoriske arbeidskrav.

Læremidler

Norsk vann (2012): Vann- og avløpsteknikk.

Supplerende opplysninger

Spesifisering av godkjent hjelpemiddel: Godkjent formelsamling er tillatt.