Byggeskikk, estetikk og stedsforming
2016-2017 - BYG2281 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

  • BYG1261 Byggteknikk eller BYG1371 Bygningsfysikk
  • BYG2212 Byggeprosjektet

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

  • Hovedmålet med emnet er at studenten skal beherske et begrepsapparat som kan brukes for å uttrykke faglige holdninger og gi en forståelse av vesentlige hensyn omkring byggeskikk.

Ferdigheter:

  • beskrive karakteristiske trekk ved et sted som bidrar til å gi det identitet
  • forstå betydningen av en stedsanalyse og forklare dens bruk
  • oppfatte romlige og formale sammenhenger som er viktige for å skape helhet i bygde omgivelser
  • beskrive bebyggelsesstruktur og romdannelser på et sted
  • benytte lovverket som rettesnor for å sikre bedre kvalitet i omgivelsene

Generell kompetanse:

  • Studenten skal være i stand til å vurdere et steds karakter, beskrive kvaliteter som finnes der og utvikle egne faglige oppfatninger av hvordan en byggesak på stedet kan påvirke helheten.

Emnets temaer

 1. Regioner, landskap og klima
 2. Stedsanalyse
 3. Stedets struktur
 4. Stedets gater og plasser
 5. Huset
 6. Huset og omgivelsene
 7. Økologi og bærekraft
 8. Kommunens ansvar

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

8 individuelle oppgaver (utgjør en mappe) og aktiv deltakelse på nett (diskusjoner, innlegg)

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappevurdering - 4 sensorvalgte oppgaver fra mappen vurderes som en helhet.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For studenter med F (ikke bestått) skal forbedring av mappen skje innen gitt frist etter eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle hjelpemidler tillatt
Alle referanser oppgis

Obligatoriske arbeidskrav

8 individuelle skriftlige arbeider samt en nettdiskusjon med aktiv deltakelse som innebærer eget innlegg og bidrag i debatten.

Læremidler

Egen kursperm + innspilte leksjoner
Statens byggeskikkutvalg, 1999; Mitt hus er din utsikt
Øvrige dokumenter i Fronter