VA-teknikk
2016-2017 - BYG2291 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha overordnet kunnskap om ledningsnett for både vannforsyning, avløps-, og overvannsystemer. I tillegg skal studentene ha overordnet kunnskap om vannbehandlings- og avløpsrensemetoder.

Ferdigheter:

Videre skal studentene kunne

 • beskrive hovedkomponentene i et vannforsynings-, avløps-, og overvannssystem 

 • beskrive de vanligste rensemetodene for drikkevann og avløpsvann
 • beskrive kjente metoder for behandling og bruk av slam
 • gjøre et begrunnet valg mellom aktuelle drikkevannskilder
 • gjøre et begrunnet valg mellom vannbehandling- og avløpsrensemetoder
 • gjøre rede for basis-drift av VA-anlegg

Generell kompetanse :

 • formidle oversikt over fagområdet, egnet for enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon

Emnets temaer

 • Transportsystemer
 • Drift av VA-anlegg
 • Rensemetoder
 • Slam, FDV

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys som kombinert nettbasert og med ekskursjoner/samlinger. Forelesninger og veiledning skjer ved bruk av webkonferanseverktøy.

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

1 prosjekt, individuelt

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Neste ordinære gjennomføring av emnet

Obligatoriske arbeidskrav

2 - 5 obligatoriske arbeidskrav.

Læremidler

Norsk vann (2012): Vann- og avløpsteknikk