Materiallære for bygg
2016-2017 - BYG2311 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

BYG2251 Mekanikk

REA1141 Matematikk 1

REA2101 Fysikk og kjemi

Forventet læringsutbytte

Emnet gir grunnleggende kunnskap om egenskapene til viktige materialer, særlig stål, aluminium, betong, tegl, tre og kompositter.

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

Kunnskap:

 • kandidaten skal lære grunnleggende teori om viktige bygnings- og konstruksjonsmaterialer. Dette omfatter materialenes sammensetning, fremstilling, struktur, egenskaper, funksjon og anvendelser i byggverk.
 • forklare termiske egenskaper, fasthet og brannmotstandsevne.
 • forklare nedbrytning og levetid for ulike materialer, og hvordan denne påvirkes av ytre påvirkninger som klima (fukt, temperatur) og kjemikalier.
 • begrunne valg av materialer til ulike konstruksjoner og formål.
 • kjenne til ulike sekundære bygningsmaterialer som isolasjonsmaterialer, plate-materialer, plast- og fugematerialer og deres materialegenskaper innenfor byggverk.

Ferdigheter:

 • vise sammenhengen mellom valg av materialer, fysiske materialegenskaper og miljøhensyn.
 • identifisere spenningsforhold i materialer som følge av påførte belastninger
 • utføre laboratorieøvelser for noen bygningsmaterialer

Generell kompetanse:

 • kandidaten har innsikt i miljømessige konsekvenser av produkter og løsninger innenfor byggverk.

Emnets temaer

For de aktuelle materialene:

 • Råvarer, oppbygging og produksjon
 • Belastning, spenninger, fasthet og stivhet
 • Bestandighet og brannmotstandsevne
 • Miljøhensyn fra vugge til grav

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campus- og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Ekstern sensor benyttes periodisk til enten retting eller til utarbeiding av eksamen. Neste gang: 2018.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august.

Tillatte hjelpemidler

Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

8-10 øvinger, inkludert laboratorieøving(er). Alle øvinger, unntatt to, må være godkjent.

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesifisert godkjent hjelpemiddel: Godkjent formelsamling: John Haugan: «Formler og tabeller»