Betongkonstruksjoner
2016-2017 - BYG3321 - 10sp

Forutsetter bestått

  • BYG2251 Mekanikk
  • REA1141 Matematikk 1

Anbefalt forkunnskap

  • BYG2301 Konstruksjonsteknikk
  • BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten kunne redegjøre for både det empiriske og teoretiske grunnlaget for det europeiske standardverket (NS-EN) for dimensjonering av betongkonstruksjoner.

Ferdigheter :
Etter fullført emne skal studenten kunne anvende det europeiske standardverket (NS-EN) til å dimensjonere slakkarmerte betongkonstruksjoner.

Generell kompetanse :

Etter fullført emne skal studenten ha tilegnet seg aktuell fagterminologi.

Emnets temaer

Slakkarmerte betongkonstruksjoner ifølge europeiske standardverket (NS-EN):
- Dimensjonering av dekker, bjelker og søyler.
- Dimensjonering av fundamenter.
- Dimensjonering basert på stavmodeller.

- Detaljering.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er tilrettelagt for gjennomføring både for campusstudenter og nettstudenter. Den enkelte student står fritt til selv å velge den formidlingsform som best er tilpasset eget behov. Emnet foreleses med forelesninger på campus som er åpne for alle. Materiell som tar for seg hovedpunktene fra campusforelesningene i emnet finnes også på internett.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 6 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor (emnelærer).

Ekstern sensor benyttes periodisk til enten retting eller til utarbeiding av eksamen. Neste gang: 2021.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon/utsatt eksamen i august, muntlig eksamen. Ved muntlig eksamen brukes hjelpemiddelkode D hvis annet ikke er avtalt med faglærer.

Tillatte hjelpemidler

Kode B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

5 - 7 øvinger hvorav alle unntatt én må være godkjent.
 

Læremidler

Oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter delvis BYG3211 Betongkonstruksjoner, og delvis BYG2201 Materialer og konstruksjoner

Supplerende opplysninger

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.