Konstruksjonsteknisk prosjektering
2016-2017 - BYG3332 - 10sp

Forutsetter bestått

 • BYG2251 Mekanikk
 • REA1141 Matematikk 1

Anbefalt forkunnskap

 • BYG3321 Betongkonstruksjoner
 • BYG3311 Tre- og stålkonstruksjoner
 • BYG2301 Konstruksjonsteknikk
 • BYG1371 Bygningsfysikk
 • BYG2221 Byggstatikk

Forventet læringsutbytte

Kunnskap:

 • Kunne gjøre rede for prinsippene for bære- og avstivningsystemene i bygg.
 • Kunne analysere konstruksjoner ved bruk av dataprogrammer.
 • Kjenne til hvordan andre profesjoners løsninger påvirker bygningskonstruksjonene.
 • Kjenne til prinsippene for BygningsInformasjonsModellering (BIM).
 • Kjenne til prinsippene for utarbeidelse av tegninger og dokumentasjon i henhold til gjeldende standardverk (NS-EN).

Ferdigheter:

 • Kunne foreta fornuftige valg ut i fra ulike konstruksjonselementers egnethet, og sette disse sammen til komplette byggkonstruksjoner.
 • Kunne prosjektere bære- og avstivningssystemene for et bygg i henhold til gjeldende standardverk (NS-EN).
 • Kunne benytte dataprogrammer ved dimensjonering av konstruksjoner.
 • Kunne kommunisere med andre profesjoner for å optimalisere det ferdige bygget.
 • Kunne framstille nødvendige tegninger for å dokumentere valgte konstruksjoner.

Generell kompetanse:

 • Ha innsikt i hvordan et byggs konstruksjoner prosjekteres.
 • Kunne bidra til utvikling av god praksis gjennom å spille sammen med andre profesjoner ved prosjektering av bygg.

Emnets temaer

 • Bære- og avstivningssystemer for bygg
 • Utforming og beregning av forbindelser og knutepunkter
 • Bruk av beregningsprogrammer
 • Enkle konstruksjonstegninger
 • Grensesnitt mot andre profesjoner
 • Fundamentering
 • Jordskjelv

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. Ekstern benyttes hvert 5. år, første gang i 2021.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august, utsatt eksamen gjennomføres som muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kode B: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.
Les mer om tillatte hjelpemidler på eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav

Prosjektoppgave, fortrinnsvis i grupper med 2-3 studenter.
Øvinger, 3-5 stk, hvorav alle unntatt en må være godkjent.

Læremidler

Læremidler oppgis ved studiestart.

Erstatter

Erstatter BYG3331 Elementbygg